Blog

Luyện thi ielt – IELT exam preparation

(English below)

Luyện thi ielt

Chuẩn bị kỳ thi IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ trước ngày trọng đại. Chuẩn bị bài kiểm tra IELTS có vẻ khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đúng, nó có thể được quản lý. Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp bạn bắt đầu.

1. Đầu tiên, làm quen với định dạng kỳ thi IELTS. Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS, học thuật và đào tạo chung. Bài kiểm tra học tập dành cho những người đang lên kế hoạch học tập tại một trường đại học nói tiếng Anh, trong khi kỳ thi đào tạo chung dành cho những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích làm việc hoặc nhập cư. Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn cần thực hiện bài kiểm tra nào, và sau đó làm quen với định dạng của bài kiểm tra cụ thể đó.

2. Tiếp theo, bắt đầu thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nếu bạn chưa thành thạo tiếng Anh, bạn sẽ cần bắt đầu làm việc với các kỹ năng ngôn ngữ của mình. Điều này có nghĩa là nghiên cứu ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn với điều này, chẳng hạn như các khóa học trực tuyến, sách giáo khoa ngôn ngữ và ứng dụng.

3. Ngoài việc thực hành tiếng Anh của mình, bạn cũng cần phải làm quen với định dạng bài kiểm tra IELTS. Điều này có nghĩa là trở nên quen thuộc với các loại câu hỏi sẽ được hỏi và thực hành các bài kiểm tra theo thời gian trong các điều kiện tương tự. Có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến, cũng như các khóa học chuẩn bị IELTS.

4. Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng bạn cho phép bản thân đủ thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị kỳ thi IELTS có thể mất vài tháng, vì vậy hãy bắt đầu sớm và cho mình nhiều thời gian để học.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS. Chúc may mắn!

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi và được tôn trọng. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc nhập cư.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

Các kỳ thi IELTS được tổ chức lên tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới.

Các kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: nghe và nói, và đọc và viết. Ứng viên phải hoàn thành tất cả bốn phần. Các phần nghe và nói giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng phần đọc và viết là khác nhau.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các ứng viên được cung cấp một tập sách nghe và một bảng câu trả lời. Họ có 30 phút để hoàn thành phần.

Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Nó giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Các ứng viên có ba phút để chuẩn bị cho mỗi trong bốn phần của cuộc phỏng vấn. Tổng thời gian cho phần nói là khoảng 11 phút.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Ứng viên có 60 phút để hoàn thành phần.

Phần viết cũng bao gồm hai nhiệm vụ. Ứng viên có 60 phút để hoàn thành phần.

Các bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Các ứng viên nhận được một số điểm cho mỗi phần, và điểm số ban nhạc cho bài kiểm tra tổng thể.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

IELT exam preparation

IELTS Exam Preparation

Are you planning on taking the IELTS exam? If so, you’ll need to make sure you’re adequately prepared before the big day. IELTS exam preparation can seem daunting, but with the right approach it can be manageable. Here are a few tips to help you get started.

1. First, familiarize yourself with the IELTS exam format. There are two versions of the IELTS exam, the Academic and the General Training. The Academic exam is for those who are planning on studying at an English-speaking university, while the General Training exam is for those who need to prove their English proficiency for work or immigration purposes. Make sure you know which exam you need to take, and then familiarize yourself with the format of that particular exam.

2. Next, start practicing your English skills. If you’re not already proficient in English, you’ll need to start working on your language skills. This means studying grammar, vocabulary, and pronunciation. There are a number of resources available to help you with this, such as online courses, language textbooks, and apps.

3. In addition to practicing your English, you’ll also need to familiarize yourself with the IELTS exam format. This means becoming familiar with the types of questions that will be asked, and practicing timed exams under similar conditions. There are a number of IELTS practice tests available online, as well as IELTS preparation courses.

4. Finally, make sure you allow yourself enough time to prepare. IELTS exam preparation can take several months, so start early and give yourself plenty of time to study.

By following these tips, you can make sure you’re adequately prepared for the IELTS exam. Good luck!

IELTS, or the International English Language Testing System, is a widely used and respected English proficiency exam. IELTS is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is intended for those who want to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country. The General Training version is for those who need English for work, training, or immigration purposes.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS exams are held up to four times a month at over 500 locations around the world.

IELTS exams are divided into two sections: Listening and Speaking, and Reading and Writing. Candidates must complete all four sections. The Listening and Speaking sections are the same for both versions of the exam, but the Reading and Writing sections are different.

The Listening section consists of four sections, each with 10 questions. Candidates are given a listening booklet and an answer sheet. They have 30 minutes to complete the section.

The Speaking section is a face-to-face interview with an examiner. It is the same for both versions of the exam. Candidates have three minutes to prepare for each of the four parts of the interview. The total time for the Speaking section is approximately 11 minutes.

The Reading section consists of three passages, each with 12-14 questions. Candidates have 60 minutes to complete the section.

The Writing section also consists of two tasks. Candidates have 60 minutes to complete the section.

IELTS exams are marked on a band scale from 1 (non-user) to 9 (expert user). Candidates receive a score for each section, and a band score for the overall exam.

IELTS results are valid for two years.