Blog

Luyện nghe british council – Practice listening to British Council

(English below)

Luyện nghe british council

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình, Hội đồng Anh là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Với hơn 80 năm kinh nghiệm, họ là chuyên gia trong lĩnh vực học ngôn ngữ.

Hội đồng Anh cung cấp nhiều tài nguyên để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. Họ có một bộ sưu tập lớn các tài liệu âm thanh và video, cũng như các bài tập và trò chơi tương tác.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận toàn diện để nghe tiếng Anh, Hội đồng Anh là một lựa chọn tuyệt vời.

Bài kiểm tra nghe IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ nghe thấy mỗi phần hai lần.

Hội đồng Anh cung cấp bài kiểm tra thực hành nghe IELTS miễn phí để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra. Bài kiểm tra thực hành bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ nghe thấy mỗi phần hai lần.

Phần đầu tiên của bài kiểm tra thực hành là giới thiệu cho bài kiểm tra. Phần thứ hai bao gồm một cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày. Phần thứ ba là một đoạn độc thoại trong bối cảnh giáo dục. Phần thứ tư là một độc thoại về một môn học.

Bạn có thể truy cập bài kiểm tra thực hành tại đây:

Hội đồng Anh cũng cung cấp nhiều tài nguyên khác để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS, bao gồm video mẹo nghe IELTS và khóa trả lời kiểm tra thực hành nghe IELTS.

Bài kiểm tra nghe IELTS là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS và điều quan trọng là đảm bảo bạn đã chuẩn bị cho nó. Bài kiểm tra thực hành nghe IELTS của Hội đồng Anh là một cách tuyệt vời để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Practice listening to British Council

If you want to improve your English listening skills, the British Council is a great resource. With over 80 years of experience, they are experts in the field of language learning.

The British Council offers a wide variety of resources to help you improve your English listening skills. They have a large collection of audio and video materials, as well as interactive exercises and games.

If you are looking for a comprehensive approach to English listening, the British Council is a great option.

The IELTS listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. The test is divided into four sections, each with 10 questions. You will hear each section twice.

The British Council offers a free IELTS listening practice test to help you prepare for the test. The practice test consists of four sections, each with 10 questions. You will hear each section twice.

The first section of the practice test is an introduction to the test. The second section consists of a conversation between two people set in an everyday social context. The third section is a monologue set in an educational context. The fourth section is a monologue on an academic subject.

You can access the practice test here:

The British Council also offers a variety of other resources to help you prepare for the IELTS listening test, including an IELTS listening tips video and an IELTS listening practice test answer key.

The IELTS listening test is an important part of the IELTS exam, and it is important to make sure you are prepared for it. The British Council’s IELTS listening practice test is a great way to help you prepare for the test.