Blog

Lop tieng anh – English language

(English below)

Lop tieng anh

Ngôn ngữ tiếng Anh là một ngôn ngữ Tây Đức được nói lần đầu tiên ở Anh thời trung cổ và hiện là một ngôn ngữ toàn cầu. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức hoặc một trong những ngôn ngữ chính thức ở gần 60 quốc gia có chủ quyền. Đây là ngôn ngữ bản địa phổ biến thứ ba trên thế giới, sau tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha.

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đó là ngôn ngữ của kinh doanh quốc tế, khoa học, công nghệ, giải trí và ngoại giao.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của 53 quốc gia và được nói như ngôn ngữ đầu tiên của khoảng 375 triệu người. Đây cũng là ngôn ngữ thứ hai của khoảng 1,5 tỷ người.

Có nhiều lý do tại sao tiếng Anh đã trở nên rất quan trọng. Thứ nhất, tiếng Anh là ngôn ngữ của Internet. Hơn một nửa các trang web trên thế giới là tiếng Anh và hầu hết các giao tiếp quốc tế là bằng tiếng Anh.

Thứ hai, tiếng Anh là ngôn ngữ của doanh nghiệp. Đó là ngôn ngữ của thương mại và thương mại quốc tế. Tiếng Anh là ngôn ngữ của ngân hàng, tài chính và kế toán.

Thứ ba, tiếng Anh là ngôn ngữ của khoa học và công nghệ. Đó là ngôn ngữ của y học, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Thứ tư, tiếng Anh là ngôn ngữ của giải trí. Đó là ngôn ngữ của các bộ phim và âm nhạc Hollywood.

Cuối cùng, tiếng Anh là ngôn ngữ của ngoại giao. Đó là ngôn ngữ của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Có rất nhiều lợi ích để học tiếng Anh. Đầu tiên, nó mở ra cơ hội học tập và làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. Thứ hai, nó cho phép bạn truy cập vào nhiều kiến ​​thức và thông tin chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Thứ ba, nó tăng cường triển vọng việc làm và tiềm năng thu nhập của bạn. Thứ tư, nó cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn. Và thứ năm, nó mở rộng tầm nhìn văn hóa của bạn.

Vì vậy, nếu bạn muốn thành công trong thế giới ngày nay, việc học tiếng Anh là điều cần thiết.

Tags: IELTS

 


 

English language

The English language is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England and is now a global lingua franca. English is either the official language or one of the official languages in almost 60 sovereign states. It is the third most widespread native language in the world, after Mandarin Chinese and Spanish.

In today’s globalised world, English has become the most widely spoken language in the world. It is the language of international business, science, technology, entertainment and diplomacy.

English is the official language of 53 countries and is spoken as a first language by around 375 million people. It is also the second language of around 1.5 billion people.

There are many reasons why English has become so important. Firstly, English is the language of the internet. Over half of the world’s websites are in English and most international communication is in English.

Secondly, English is the language of business. It is the language of international trade and commerce. English is the language of banking, finance and accounting.

Thirdly, English is the language of science and technology. It is the language of medicine, engineering and computer science.

Fourthly, English is the language of entertainment. It is the language of Hollywood movies and music.

Finally, English is the language of diplomacy. It is the language of the United Nations and other international organisations.

There are many benefits to learning English. Firstly, it opens up opportunities to study and work in English-speaking countries. Secondly, it gives you access to a wealth of knowledge and information that is only available in English.

Thirdly, it enhances your employment prospects and earnings potential. Fourthly, it improves your communication skills. And fifthly, it broadens your cultural horizons.

So if you want to succeed in today’s world, learning English is essential.