Blog

Liên hệ british council – Contact British Council

(English below)

Liên hệ british council

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng kết nối, hiểu biết và tin tưởng giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác.

Chúng tôi làm việc với các trường học, trường đại học và chính phủ để thúc đẩy giáo dục quốc tế và quan hệ văn hóa. Chúng tôi cung cấp các kỳ thi, các khóa học tiếng Anh và cơ hội học tập ở Anh. Chúng tôi cũng làm việc trong nghệ thuật, thể thao, khoa học và giáo dục để tạo cơ hội và xây dựng niềm tin giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi tạo ra kiến ​​thức thân thiện và sự hiểu biết giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Chúng tôi làm điều này bằng cách đóng góp tích cực cho Vương quốc Anh và các quốc gia chúng tôi làm việc cùng – thay đổi cuộc sống bằng cách tạo cơ hội, xây dựng kết nối và thu hút niềm tin.

Chúng tôi làm việc với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Mỗi năm chúng tôi tiếp cận hơn 20 triệu người trực tiếp và hơn 500 triệu người trực tuyến, thông qua các chương trình và dịch vụ bao gồm các lớp học tiếng Anh, bài kiểm tra, tài nguyên thư viện và quan hệ đối tác quốc tế.

Với trụ sở tại London và hơn 80 văn phòng tại 55 quốc gia, chúng tôi sử dụng khoảng 4.000 nhân viên.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Contact British Council

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries to build connections, understanding and trust between people in the UK and other countries.

We work with schools, universities and governments to promote international education and cultural relations. We offer exams, English language courses and opportunities to study in the UK. We also work in the arts, sport, science and education to create opportunities and build trust between people in the UK and other countries.

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

We work with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Each year we reach over 20 million people face-to-face and more than 500 million people online, through programmes and services that include English classes, exams, library resources and international partnerships.

With headquarters in London and over 80 offices in 55 countries, we employ around 4,000 staff.