Blog

Lịch thu IELTS – IELTS collection calendar

(English below)

Lịch thu IELTS

Nếu bạn có kế hoạch dùng IELTS, bạn sẽ cần bắt đầu thu thập tài liệu để nghiên cứu. Đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi đã có cho bạn lịch Bộ sưu tập IELTS này. Lịch này sẽ giúp bạn theo dõi sự chuẩn bị của IELTS bằng cách cho bạn biết những tài liệu nào sẽ thu thập và khi nào nên bắt đầu sử dụng chúng.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của các diễn giả không bản ngữ. Bài kiểm tra được thực hiện bởi bốn tổ chức: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge và IELTS USA.

IELTS có bốn thành phần thi thử: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các thành phần thi thử được thực hiện trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi, trong khi thành phần nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn riêng với một giám khảo của IELTS.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo quốc gia, nhưng thường là khoảng 200 USD.

Ngày kiểm tra IELTS được cung cấp nhiều lần trong suốt cả năm. Bài kiểm tra được cung cấp tới bốn lần mỗi tháng tại một số địa điểm.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS và chọn ngày kiểm tra, thời gian và vị trí. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra và tải lên một bức ảnh kiểu hộ chiếu gần đây.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo từ các chuyên gia IELTS.

Ngày thi thử của IELTS là một kinh nghiệm thú vị nhưng thần kinh. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị tốt bằng cách ngủ ngon giấc ngủ và ăn một bữa sáng lành mạnh vào ngày thi thử của bạn.

Khi bạn đã đến trung tâm thi thử của mình, bạn sẽ cần trình bày hộ chiếu hoặc ID ảnh hợp lệ khác. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một số thi thử và một chỗ ngồi trong phòng thi thử.

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra IELTS được hoàn thành trong một lần ngồi, không có sự phá vỡ ở giữa. Thành phần nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn riêng với một giám khảo của IELTS.

Thành phần nghe của bài kiểm tra IELTS kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi dựa trên các bản ghi âm.

Thành phần đọc của bài kiểm tra IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc ba hoặc bốn đoạn văn bản và sau đó trả lời các câu hỏi dựa trên các đoạn văn.

Thành phần viết của bài kiểm tra IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc nhất định.

Thành phần nói của bài kiểm tra IELTS kéo dài trong 11-14 phút. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS về một chủ đề nhất định.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Kết quả kiểm tra thường có sẵn trong vòng hai tuần kể từ ngày thi thử.

Bài kiểm tra IELTS là một kinh nghiệm đầy thách thức nhưng bổ ích. Bằng cách làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ có được những hiểu biết có giá trị về các kỹ năng tiếng Anh của bạn và học cách cải thiện trình độ ngôn ngữ của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS collection calendar

If you’re planning on taking the IELTS, you’ll need to start collecting materials to study with. This can be a daunting task, but we’ve got you covered with this IELTS collection calendar. This calendar will help you stay on track with your IELTS preparation by telling you what materials to collect and when to start using them.

IELTS (the International English Language Testing System) is a standardized test used to assess the English language skills of non-native speakers. The test is administered by four organizations: the British Council, IDP: IELTS Australia, the Cambridge English Language Assessment, and IELTS USA.

IELTS has four test components: listening, reading, writing, and speaking. All test components are taken on the same day, with no breaks in between.

The listening, reading, and writing components are completed in one sitting, while the speaking component is completed in a separate interview with an IELTS examiner.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency.

The IELTS test fee varies by country, but is typically around $200 USD.

IELTS test dates are offered multiple times throughout the year. The test is offered up to four times per month in some locations.

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website and select a test date, time, and location. You will also need to pay the test fee and upload a recent passport-style photograph.

Once you have registered for the IELTS test, you will be able to access a range of resources to help you prepare, including practice tests, sample questions, and tips from IELTS experts.

IELTS test day is an exciting but nerve-wracking experience. Make sure you are well-prepared by getting a good night’s sleep and eating a healthy breakfast on the day of your test.

Once you have arrived at your test centre, you will need to present your passport or other valid photo ID. You will then be given a test number and a seat in the testing room.

The listening, reading, and writing components of the IELTS test are completed in one sitting, with no breaks in between. The speaking component is completed in a separate interview with an IELTS examiner.

The listening component of the IELTS test lasts for 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions based on the recordings.

The reading component of the IELTS test lasts for 60 minutes. You will read three or four passages of text and then answer questions based on the passages.

The writing component of the IELTS test lasts for 60 minutes. You will write an essay in response to a given prompt.

The speaking component of the IELTS test lasts for 11-14 minutes. You will have a conversation with an IELTS examiner on a given topic.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency. Test results are typically available within two weeks of the test date.

The IELTS test is a challenging but rewarding experience. By taking the IELTS test, you will gain valuable insights into your English language skills and learn how to improve your language proficiency.