Blog

Lịch thi thử IELTS british council – IELTS British Council test schedule

(English below)

Lịch thi thử IELTS british council

Lịch thử nghiệm IELTS cho Hội đồng Anh hiện đã có sẵn. Bạn có thể tìm thấy lịch trình đầy đủ bên dưới, bao gồm ngày thử nghiệm, thời gian và địa điểm.

Lịch thi thử của Hội đồng Anh IELTS hiện có sẵn. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ngày và thời gian dưới đây.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Language đánh giá.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Lịch kiểm tra IELTS hiện có sẵn. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ngày và thời gian dưới đây.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Tags: British Council, IELTS

 


 

IELTS British Council test schedule

The IELTS test schedule for the British Council is now available. You can find the full schedule below, which includes test dates, times, and locations.

The IELTS British Council test schedule is now available. You can find the full list of dates and times below.

The IELTS test is an international English language testing system which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic and IELTS General Training.

The IELTS test schedule is now available. You can find the full list of dates and times below.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those wishing to migrate to an English-speaking country.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those wishing to migrate to an English-speaking country.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those wishing to migrate to an English-speaking country.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those wishing to migrate to an English-speaking country.