Blog

Lịch thi IELTS vinh – IELTS Vinh exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS vinh

Lịch thi IELTS VIN

IELTS VINH là nhà cung cấp IELTS trực tuyến cung cấp một loạt các kỳ thi IELTS. Lịch thi IELTS VIN như sau:

IELTS VINH cung cấp một loạt các kỳ thi IELTS, bao gồm đào tạo chung, học thuật và IELTS nói chung. Lịch thi IELTS VIN như sau:

Đào tạo chung của IELTS:

IELTS Học thuật:

General IELTS:

Lịch thi IELTS VINH hiện có sẵn. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 lúc 8:00 sáng. Hạn chót đăng ký là ngày 11 tháng 5.

IELTS VIN là một bài kiểm tra được giao bằng máy tính do Hội đồng Anh quản lý. Nó được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Phí kiểm tra cho mô -đun học thuật là $ 195 và phí kiểm tra cho mô -đun đào tạo chung là $ 170.

IELTS VINH được thiết kế để đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Những người làm bài kiểm tra sẽ có hai giờ 45 phút để hoàn thành kỳ thi.

IELTS VINH được ghi trên thang điểm 0-9. Những người làm bài kiểm tra sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm phần.

Để đăng ký IELTS VIN, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS Vinh exam schedule

IELTS Vinh exam schedule

IELTS Vinh is an online IELTS provider that offers a range of IELTS exams. The IELTS Vinh exam schedule is as follows:

IELTS Vinh offers a range of IELTS exams, including the General Training, Academic, and General IELTS. The IELTS Vinh exam schedule is as follows:

IELTS General Training:

IELTS Academic:

IELTS General:

The IELTS Vinh exam schedule is now available. The exam will be held on Saturday, May 18th at 8:00am. The registration deadline is May 11th.

The IELTS Vinh is a computer-delivered test that is administered by the British Council. It is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The test fee for the Academic Module is $195, and the test fee for the General Training Module is $170.

The IELTS Vinh is designed to measure the language proficiency of non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The test consists of four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Test-takers will have two hours and 45 minutes to complete the exam.

The IELTS Vinh is scored on a band scale of 0-9. Test-takers will receive a band score for each section, as well as an overall band score. The overall band score is the average of the four section scores.

To register for the IELTS Vinh, please visit the British Council website.