Blog

Lịch thi IELTS trên máy tính idp – IELTS test schedule on IDP computer

(English below)

Lịch thi IELTS trên máy tính idp

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính IDP

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính IDP như sau:

Ngày kiểm tra:

Hạn cuối đăng ký:

Phí kiểm tra:

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính IDP như sau:

Ngày kiểm tra:

Hạn cuối đăng ký:

Phí kiểm tra:

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính IDP

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính IDP như sau:

Ngày thi thử 1: Lắng nghe và đọc

Ngày kiểm tra 2: Viết và nói

Vào ngày thi thử 1, bạn sẽ có 2 giờ 45 phút để hoàn thành các phần nghe và đọc. Phần nghe sẽ kéo dài khoảng 30 phút, trong khi phần đọc sẽ kéo dài khoảng 60 phút.

Vào ngày thi thử 2, bạn sẽ có 1 giờ và 15 phút để hoàn thành các phần viết và nói. Phần viết sẽ kéo dài trong khoảng 60 phút, trong khi phần nói sẽ kéo dài khoảng 15 phút.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule on IDP computer

IELTS test schedule on IDP computer

The IELTS test schedule on IDP computer is as follows:

Test Date:

Registration Deadline:

Test Fee:

IELTS test schedule on IDP computer is as follows:

Test Date:

Registration Deadline:

Test Fee:

IELTS test schedule on IDP computer

The IELTS test schedule on IDP computer is as follows:

Test day 1: Listening and Reading

Test day 2: Writing and Speaking

On test day 1, you will have 2 hours and 45 minutes to complete the Listening and Reading sections. The Listening section will last for around 30 minutes, while the Reading section will last for around 60 minutes.

On test day 2, you will have 1 hour and 15 minutes to complete the Writing and Speaking sections. The Writing section will last for around 60 minutes, while the Speaking section will last for around 15 minutes.