Blog

Lịch thi IELTS trên máy tính BC – IELTS test schedule on BC computer

(English below)

Lịch thi IELTS trên máy tính BC

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính BC

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó là cần thiết để nghiên cứu tại nhiều trường đại học nói tiếng Anh, và cũng được nhiều tổ chức chuyên nghiệp công nhận. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy lịch kiểm tra IELTS trên trang web BC Computer. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy lịch kiểm tra IELTS trên trang web BC Computer.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy lịch kiểm tra IELTS trên trang web BC Computer. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy lịch kiểm tra IELTS trên trang web BC Computer.

Lịch kiểm tra IELTS trên máy tính BC như sau:

Ngày thi thử: Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy.

Địa điểm kiểm tra: Bài kiểm tra IELTS được tổ chức tại các văn phòng của Hội đồng Anh ở London, Manchester, Birmingham và Edinburgh.

Phí kiểm tra: Phí kiểm tra IELTS là £ 150.

Định dạng kiểm tra: Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Lắng nghe: Phần nghe kéo dài trong 30 phút và bao gồm bốn phần.

Đọc: Phần đọc kéo dài trong 60 phút và bao gồm ba phần.

Viết: Phần viết kéo dài trong 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ.

Phát biểu: Phần Phát biểu kéo dài trong 11-14 phút và bao gồm ba phần.

Tags: BC, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule on BC computer

IELTS Test Schedule on BC Computer

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is required for study at many English-speaking universities, and is also recognized by many professional organizations. The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

The IELTS test is offered on different dates throughout the year. You can find the IELTS test schedule on the BC Computer website. The IELTS test is offered on different dates throughout the year. You can find the IELTS test schedule on the BC Computer website.

The IELTS test is offered on different dates throughout the year. You can find the IELTS test schedule on the BC Computer website. The IELTS test is offered on different dates throughout the year. You can find the IELTS test schedule on the BC Computer website.

The IELTS test schedule on the BC computer is as follows:

Test Date: The IELTS test is held every Wednesday and Saturday.

Test Location: The IELTS test is held at the British Council offices in London, Manchester, Birmingham and Edinburgh.

Test Fee: The IELTS test fee is £150.

Test Format: The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

Listening: The Listening section lasts for 30 minutes and consists of four sections.

Reading: The Reading section lasts for 60 minutes and consists of three sections.

Writing: The Writing section lasts for 60 minutes and consists of two tasks.

Speaking: The Speaking section lasts for 11-14 minutes and consists of three parts.