Blog

Lịch thi IELTS tháng 8 – IELTS exam schedule in August

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 8

Lịch thi IELTS cho tháng 8 hiện có sẵn. Bạn có thể tìm thấy lịch trình đầy đủ dưới đây.

Kỳ thi IELTS được cung cấp vào bốn ngày vào tháng 8:

Ngày 4 tháng 8

Ngày 11 tháng 8

18 tháng 8

25 tháng 8

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS, xin vui lòng đăng ký càng sớm càng tốt.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các trường đại học và cao đẳng để đánh giá sinh viên quốc tế muốn học ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho sinh viên muốn học tại một trường đại học hoặc cao đẳng, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho sinh viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc cần làm bài kiểm tra vì lý do công việc hoặc chuyên nghiệp.

thi thử IELTS được cung cấp nhiều lần trong nhiều năm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, bài kiểm tra IELTS được cung cấp tới bốn lần một năm: vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau ở các thành phố khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra lịch trình thi thử trước.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà bạn làm bài kiểm tra. Tại Hoa Kỳ, phí kiểm tra IELTS là $ 250.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, với điểm số từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS để nhập học đại học, bạn nên kiểm tra với các trường đại học bạn đang đăng ký để tìm hiểu các yêu cầu về điểm số IELTS tối thiểu của họ.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam schedule in August

The IELTS exam schedule for August is now available. You can find the full schedule below.

The IELTS exam is offered on four dates in August:

August 4

August 11

August 18

August 25

If you are interested in taking the IELTS exam, please register as soon as possible.

IELTS (the International English Language Testing System) is a test that measures your English language proficiency. It is primarily used by universities and colleges to assess international students who wish to study in English-speaking countries. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

IELTS is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for students who wish to study at a university or college, while the General Training version is for students who wish to emigrate to an English-speaking country or who need to take the test for work or professional reasons.

The IELTS test is offered several times a year in many countries around the world. In the United States, the IELTS test is offered up to four times a year: in January, April, July, and October. The IELTS test is offered on different dates in different cities, so it is important to check the test schedule in advance.

The IELTS test fee varies depending on the country in which you take the test. In the United States, the IELTS test fee is $250.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, with scores ranging from 1 (non-user) to 9 (expert user). Scores are reported in whole and half bands.

If you are taking the IELTS test for university admission, you should check with the universities you are applying to find out their minimum IELTS score requirements.

IELTS test results are valid for two years.