Blog

Lịch thi IELTS tháng 5 – IELTS Schedule in May

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 5

Lịch trình IELTS vào tháng Năm

Lịch IELTS cho tháng 5 đã được phát hành và chúng tôi có tất cả thông tin bạn cần biết để lập kế hoạch kiểm tra IELTS của bạn.

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng Năm hiện đã có sẵn. Người tham gia thi thử có thể chọn từ một loạt các ngày và địa điểm phù hợp với nhu cầu của họ.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn làm việc, đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng Năm như sau:

Ngày kiểm tra loại thi thử vị trí kiểm tra

Ngày 4 tháng 5 IELTS HỌC TẬP Vương quốc Anh

Ngày 11 tháng 5 IELTS Huấn luyện tổng hợp Vương quốc Anh

Ngày 18 tháng 5 IELTS HỌC TẬP HOA K

Ngày 25 tháng 5 đào tạo chung IELTS Hoa Kỳ

Ngày 4 tháng 5 Học thuật Canada

Ngày 11 tháng 5 đào tạo chung IELTS Canada

Ngày 18 tháng 5 IELTS ACAUSEMA

25 tháng 5 Đào tạo tổng hợp IELTS Úc

Nếu bạn dự định sẽ thực hiện kiểm tra IELTS vào tháng 5, hãy chắc chắn đăng ký sớm để đảm bảo ngày và vị trí kiểm tra ưa thích của bạn.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS Schedule in May

IELTS Schedule in May

The IELTS schedule for May has been released and we have all the information you need to know in order to plan your IELTS test.

The IELTS test schedule for May is now available. Test takers can choose from a range of dates and locations to suit their needs.

The IELTS test is an international English language testing system that assesses the language proficiency of people who want to study or work in English-speaking countries. IELTS is one of the most popular English language tests in the world, with over three million tests taken in the past year.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic test is for test takers who want to study at university level, while the General Training test is for test takers who want to work, train or study at a lower level.

The IELTS test schedule for May is as follows:

Test Date Test Type Test Location

May 4 IELTS Academic United Kingdom

May 11 IELTS General Training United Kingdom

May 18 IELTS Academic United States

May 25 IELTS General Training United States

May 4 IELTS Academic Canada

May 11 IELTS General Training Canada

May 18 IELTS Academic Australia

May 25 IELTS General Training Australia

If you are planning to take the IELTS test in May, be sure to register early to secure your preferred test date and location.