Blog

Lịch thi IELTS tháng 2 2021 – IELTS Test Schedule February 2021

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 2 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng 2 năm 2021 hiện đã có sẵn. Người tham gia thử nghiệm có thể đăng ký thử nghiệm trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm thử nghiệm IELTS gần nhất của họ. Phí kiểm tra là $ 330 và thử nghiệm có thể được thực hiện tại bất kỳ trung tâm thử nghiệm 1.600 IELTS trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng 2 năm 2021 hiện đã có sẵn. Người tham gia thử nghiệm có thể đăng ký thử nghiệm trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm thử nghiệm IELTS gần nhất của họ. Phí kiểm tra là $ 330 và thử nghiệm có thể được thực hiện tại bất kỳ trung tâm thử nghiệm 1.600 IELTS trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Ngày thử nghiệm của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới.

Lịch thi thử IELTS cho tháng 2 năm 2021 đã được phát hành. Những người tham gia kiểm tra hiện có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến và trả phí kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English.

Các bài kiểm tra của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia. Người tham gia thi thử có thể chọn làm bài kiểm tra IELTS trên giấy hoặc máy tính. Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra.

Lịch kiểm tra IELTS cho tháng 2 năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra Phí kiểm tra (USD)

Hạn cuối đăng ký

Ngày 6 tháng 2 năm 2021 IELTS HCOUNDEMY VÀ CHUNG ĐÀO TẠO $ 250 ngày 22 tháng 1 năm 2021

Ngày 13 tháng 2 năm 2021 IELTS HCOUNDEMY VÀ CHUNG ĐÀO TẠO $ 250 ngày 29 tháng 1 năm 2021

Ngày 20 tháng 2 năm 2021 IELTS HỌC TẬP VÀ CHUNG CHUNG $ 250 ngày 5 tháng 2 năm 2021

Ngày 27 tháng 2 năm 2021 IELTS HỌC TẬP VÀ CHUNG CHUNG $ 250 ngày 12 tháng 2 năm 2021

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến. Phí kiểm tra IELTS có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Những người tham gia kiểm tra đăng ký trực tuyến sẽ nhận được xác nhận email về đăng ký của họ và sẽ có thể in ra một bản sao của mẫu đăng ký của họ.

Những người tham gia thi thử đăng ký kiểm tra IELTS trên giấy sẽ cần hoàn thành mẫu đăng ký giấy và gửi nó, cùng với các tài liệu cần thiết và phí kiểm tra, đến văn phòng IELTS ở quốc gia của họ.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và không thể chuyển đổi. Những người tham gia kiểm tra hủy đăng ký của họ hoặc những người không làm bài kiểm tra vào ngày kiểm tra sẽ không đủ điều kiện hoàn lại tiền.

Những người tham gia thi thử không thể thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày xét nghiệm do bệnh tật hoặc lý do cá nhân khác có thể đủ điều kiện để chuyển đăng ký của họ sang ngày xét nghiệm khác. Những người tham gia kiểm tra muốn chuyển đăng ký của họ phải gửi một yêu cầu bằng văn bản, cùng với các tài liệu cần thiết, cho Văn phòng IELTS tại quốc gia của họ. Phí chuyển nhượng là $ 50.

Những người tham gia thi thử không thể thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày thi thử do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, chẳng hạn như thảm họa tự nhiên, có thể đủ điều kiện hoàn lại tiền. Những người làm kiểm tra muốn đăng ký hoàn lại tiền phải gửi yêu cầu bằng văn bản, cùng với các tài liệu cần thiết, cho Văn phòng IELTS ở quốc gia của họ. Phí hoàn tiền là $ 100.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói được tiến hành trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Ba thi thử khác là các thi thử trắc nghiệm được hoàn thành trên máy tính.

Người tham gia thi thử sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần của bài kiểm tra. Những người tham gia kiểm tra nhận được số điểm 8 hoặc 9 được coi là người dùng chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống. Những người tham gia thi thử nhận được số điểm 7 được coi là người dùng tốt tiếng Anh và có thể giao tiếp hiệu quả trong hầu hết các tình huống. Những người tham gia kiểm tra nhận được điểm 6 được coi là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể giao tiếp hiệu quả trong một số tình huống. Những người kiểm tra nhận được số điểm từ 5 trở xuống được coi là người không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và không thể giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống.

thi thử IELTS có giá trị trong hai năm. Những người tham gia thi thử muốn mở rộng tính hợp lệ của điểm IELTS của họ phải lấy lại bài kiểm tra IELTS.

Những người tham gia bài kiểm tra IELTS, những người không hài lòng với điểm IELTS của họ có thể yêu cầu xem xét điểm số của họ. Phí xem xét là $ 200. Những người thực hiện kiểm tra yêu cầu đánh giá điểm số của họ phải gửi một yêu cầu bằng văn bản, cùng với các tài liệu cần thiết, cho Văn phòng IELTS ở quốc gia của họ.

Những người tham gia thi thử IELTS, những người không hài lòng với kết quả đánh giá điểm số của họ có thể kháng cáo quyết định. Phí kháng cáo là $ 400. Những người tham gia thi thử muốn kháng cáo quyết định phải gửi yêu cầu bằng văn bản, cùng với các tài liệu cần thiết, cho Văn phòng IELTS ở quốc gia của họ.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS Test Schedule February 2021

The IELTS test schedule for February 2021 is now available. Test takers can register for the test online or by contacting their nearest IELTS test centre. The test fee is $330 and the test can be taken at any of the 1,600 IELTS test centres around the world.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration. Over 3 million tests are taken each year.

The IELTS test schedule for February 2021 is now available. Test takers can register for the test online or by contacting their nearest IELTS test centre. The test fee is $330 and the test can be taken at any of the 1,600 IELTS test centres around the world.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS test dates are offered up to four times a month in over 500 locations around the world.

The IELTS Test Schedule for February 2021 has been released. Test takers can now register for the IELTS test online and pay the test fee. The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS tests are offered up to four times a month in over 140 countries. Test takers can choose to take the IELTS test on paper or computer. The IELTS test fee is the same for both versions of the test.

The IELTS Test Schedule for February 2021 is as follows:

Test Date Test Type Test Fee (USD)

Registration Deadline

February 6, 2021 IELTS Academic and General Training $250 January 22, 2021

February 13, 2021 IELTS Academic and General Training $250 January 29, 2021

February 20, 2021 IELTS Academic and General Training $250 February 5, 2021

February 27, 2021 IELTS Academic and General Training $250 February 12, 2021

IELTS test takers can register for the IELTS test online. The IELTS test fee can be paid by credit/debit card or by bank transfer. Test takers who register online will receive an email confirmation of their registration and will be able to print out a copy of their registration form.

Test takers who register for the IELTS test on paper will need to complete a paper registration form and send it, along with the required documents and the test fee, to the IELTS office in their country.

The IELTS test fee is non-refundable and non-transferable. Test takers who cancel their registration or who do not take the test on the test date will not be eligible for a refund.

Test takers who are not able to take the IELTS test on the test date due to illness or other personal reasons may be eligible to transfer their registration to another test date. Test takers who wish to transfer their registration must submit a written request, along with the required documentation, to the IELTS office in their country. The transfer fee is $50.

Test takers who are not able to take the IELTS test on the test date due to circumstances beyond their control, such as a natural disaster, may be eligible for a refund. Test takers who wish to apply for a refund must submit a written request, along with the required documentation, to the IELTS office in their country. The refund fee is $100.

The IELTS test is divided into four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking test is conducted face-to-face with a certified IELTS Examiner. The other three tests are multiple-choice tests that are completed on a computer.

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each section of the test. Test takers who receive a score of 8 or 9 are considered to be expert users of the English language and are able to communicate effectively in all situations. Test takers who receive a score of 7 are considered to be good users of the English language and are able to communicate effectively in most situations. Test takers who receive a score of 6 are considered to be competent users of the English language and are able to communicate effectively in some situations. Test takers who receive a score of 5 or below are considered to be non-users of the English language and are not able to communicate effectively in any situation.

The IELTS test is valid for two years. Test takers who wish to extend the validity of their IELTS score must retake the IELTS test.

IELTS test takers who are not satisfied with their IELTS score may request a review of their score. The review fee is $200. Test takers who request a review of their score must submit a written request, along with the required documentation, to the IELTS office in their country.

IELTS test takers who are not satisfied with the outcome of their score review may appeal the decision. The appeal fee is $400. Test takers who wish to appeal the decision must submit a written request, along with the required documentation, to the IELTS office in their country.