Blog

Lịch thi IELTS tháng 11 – IELTS exam schedule November

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 11

Bạn đang tìm kiếm lịch thi IELTS cho tháng 11? Không tìm đâu xa! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết về lịch thi IELTS cho tháng 11.

Kỳ thi IELTS được cung cấp bốn lần một năm trong các tháng của tháng hai, tháng 5, tháng 9 và tháng 11. Lịch thi IELTS cho tháng 11 như sau:

Kỳ thi IELTS được cung cấp vào các ngày sau:

2 tháng 11

Ngày 9 tháng 11

Ngày 16 tháng 11

23 tháng 11

Kỳ thi IELTS được cung cấp tại các địa điểm sau:

Toronto

Vancouver

Montreal

Calgary

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp theo các định dạng sau:

Dựa trên giấy

Được giao máy tính

Phí thi IELTS như sau:

C $ 325

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau:

Tiếng Anh

người Pháp

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong các mô -đun sau:

Học thuật

Đào tạo chung

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp ở các cấp độ sau:

Điểm số ban nhạc 9

Điểm số ban nhạc 8

Điểm ban nhạc 7

Điểm ban nhạc 6

Điểm số ban nhạc 5

Điểm số ban nhạc 4

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong các phiên bản sau:

Phiên bản học thuật

Phiên bản đào tạo chung

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp theo các định dạng sau:

Dựa trên giấy

Được giao máy tính

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong các giới hạn thời gian sau:

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Lắng nghe: 30 phút

Nói: 11-14 phút

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong các loại câu hỏi sau:

Nhiều lựa chọn

Hoàn thành câu

Câu trả lời ngắn

Lưu ý hoàn thành

Hoàn thành bảng

Hoàn thành biểu đồ dòng chảy

Tóm tắt

Phù hợp

Phân loại

Kỳ thi IELTS được cung cấp trong các kỹ năng sau:

Đọc

Viết

Lắng nghe

Nói

Lịch thi IELTS cho tháng 11 hiện đã có sẵn! Đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn để bạn có thể đạt được điểm số mong muốn của mình.

thi thử IELTS được cung cấp bốn lần một năm tại hơn 500 địa điểm thi thử trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm thấy một vị trí kiểm tra gần bạn trên trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là $ 315 USD. Bạn có thể trả phí kiểm tra trực tuyến hoặc tại trung tâm thi thử khi bạn đăng ký kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Bạn sẽ có 1 giờ để hoàn thành các phần nghe, đọc và viết. Phần nói sẽ được tiến hành tại một thời điểm thuận tiện cho bạn và người kiểm tra.

Kết quả kiểm tra IELTS có sẵn trực tuyến 13 ngày sau ngày thi thử của bạn. Kết quả kiểm tra có giá trị trong 2 năm.

Nếu bạn cần trợ giúp để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn, có nhiều tài nguyên có sẵn cho bạn. Trang web IELTS cung cấp các nguồn lực miễn phí, chẳng hạn như kiểm tra thực hành và tài liệu học tập. Ngoài ra, có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS được cung cấp trực tuyến và trực tiếp.

Những người tham gia bài kiểm tra IELTS đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được coi là thành thạo tiếng Anh và sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ cho hầu hết các trường đại học và cao đẳng.

Đừng chờ đợi để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn! Bạn càng sớm đăng ký, bạn càng sớm có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Chúc may mắn!

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam schedule November

Are you looking for the IELTS exam schedule for November? Look no further! In this article, we will provide you with all the information you need to know about the IELTS exam schedule for November.

The IELTS exam is offered four times a year in the months of February, May, September, and November. The IELTS exam schedule for November is as follows:

The IELTS exam is offered on the following dates:

November 2

November 9

November 16

November 23

The IELTS exam is offered at the following locations:

Toronto

Vancouver

Montreal

Calgary

The IELTS exam is offered in the following formats:

Paper-based

Computer-delivered

The IELTS exam fee is as follows:

C$ 325

The IELTS exam is offered in the following languages:

English

French

The IELTS exam is offered in the following modules:

Academic

General Training

The IELTS exam is offered in the following levels:

Band score 9

Band score 8

Band score 7

Band score 6

Band score 5

Band score 4

The IELTS exam is offered in the following versions:

Academic Version

General Training Version

The IELTS exam is offered in the following formats:

Paper-based

Computer-delivered

The IELTS exam is offered in the following time limits:

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Listening: 30 minutes

Speaking: 11-14 minutes

The IELTS exam is offered in the following question types:

Multiple-choice

Sentence completion

Short answer

Note completion

Table completion

Flow-chart completion

Summarizing

Matching

Classification

The IELTS exam is offered in the following skills:

Reading

Writing

Listening

Speaking

The IELTS exam schedule for November is now available! This is the perfect time to start preparing for your IELTS test so you can achieve your desired score.

The IELTS test is offered four times a year in over 500 test locations around the world. You can find a test location near you on the IELTS website.

The IELTS test fee is $315 USD. You can pay your test fee online or at the test center when you register for your test.

The IELTS test is comprised of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS Examiner.

You will have 1 hour to complete the Listening, Reading, and Writing sections. The Speaking section will be conducted at a time that is convenient for you and the Examiner.

IELTS test results are available online 13 days after your test date. Test results are valid for 2 years.

If you need help preparing for your IELTS test, there are many resources available to you. The IELTS website offers free resources, such as practice tests and study materials. Additionally, there are many IELTS preparation courses offered online and in-person.

IELTS test takers who achieve a score of Band 8 or higher are considered to be proficient in English and will be able to meet the language requirements for most universities and colleges.

Don’t wait to register for your IELTS test! The sooner you register, the sooner you can start preparing for your test. Good luck!