Blog

Lịch thi IELTS tháng 1 2021 – IELTS exam schedule in January 2021

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 1 2021

Lịch thi IELTS vào tháng 1 năm 2021

Lịch thi IELTS cho tháng 1 năm 2021 hiện có sẵn. Ngày kiểm tra có thể thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra trang web của IELTS để biết thông tin cập nhật nhất.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày sau vào tháng 1 năm 2021:

Ngày 9 tháng 1

23 tháng 1

30 tháng 1

Người tham gia thử nghiệm IELTS có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến hoặc qua thư. Hạn chót đăng ký là ba tuần trước ngày thử nghiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được các trường đại học và cao đẳng trên khắp thế giới chấp nhận rộng rãi. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và có hơn 1.000 trung tâm thi thử trên toàn thế giới.

Ngày thi thử của IELTS được phát hành trước khoảng ba tháng. Ngày thi thử IELTS tháng 1 năm 2021 như sau:

Bài kiểm tra học thuật

Ngày 9 tháng 1

23 tháng 1

30 tháng 1

Bài kiểm tra đào tạo chung

Ngày 9 tháng 1

Ngày 16 tháng 1

23 tháng 1

30 tháng 1

Phí kiểm tra IELTS là khoảng 250 USD, mặc dù điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm thi thử và quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS vào tháng 1 năm 2021, hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ! Có một số tài nguyên trực tuyến miễn phí, chẳng hạn như trang web IELTS của Hội đồng Anh, có thể giúp bạn bắt đầu.

Chúc may mắn!

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam schedule in January 2021

IELTS exam schedule in January 2021

The IELTS exam schedule for January 2021 is now available. Test dates are subject to change, so please check the IELTS website for the most up-to-date information.

The IELTS test is offered on the following dates in January 2021:

January 9

January 23

January 30

IELTS test takers can register for the test online or by mail. The registration deadline is three weeks before the test date. For more information, please visit the IELTS website.

IELTS is an international English language test that is widely accepted by universities and colleges around the world. The IELTS test is split into four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is offered in two versions – Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at university, while the General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is offered in over 140 countries and there are over 1,000 test centres around the world.

IELTS test dates are released around three months in advance. The January 2021 IELTS test dates are as follows:

Academic Test

January 9

January 23

January 30

General Training Test

January 9

January 16

January 23

January 30

The IELTS test fee is around $250 USD, although this may vary depending on the test centre and the country in which you are taking the test.

If you are planning on taking the IELTS test in January 2021, start preparing now! There are a number of free online resources, such as the British Council IELTS website, that can help you get started.

Good luck!