Blog

Lịch thi IELTS tại hà nội – IELTS exam schedule in Hanoi

(English below)

Lịch thi IELTS tại hà nội

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Học thuật dành cho những người nộp đơn vào Đại học, trong khi đào tạo chung dành cho những người tìm kiếm nhập cư vào các quốc gia nói tiếng Anh như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói.

Người tham gia thử nghiệm sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi thành phần, với 9 là cao nhất.

Lịch thi IELTS ở Hà Nội

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong Hà Nội vào các ngày sau:

Học thuật:

Đào tạo chung:

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh, được yêu cầu bởi nhiều trường đại học trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên phải lấy bốn mô -đun. Các mô -đun lắng nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Mô -đun nói có thể được thực hiện, theo tùy chọn của ứng viên, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp hàng tháng tại Hà Nội. Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và phải được thanh toán tại thời điểm đăng ký.

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức tại Hà Nội vào các ngày sau:

Ngày 3 tháng 3 năm 2021

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Ngày 7 tháng 7 năm 2021

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Ngày 6 tháng 10 năm 2021

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam schedule in Hanoi

IELTS (International English Language Testing System) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

The IELTS test is available in two versions: Academic and General Training.

Academic is for people applying to university, while General Training is for those seeking immigration to English-speaking countries such as the UK, the USA, Canada, New Zealand, and Australia.

The IELTS test has four components: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each component, with 9 being the highest.

IELTS Exam Schedule in Hanoi

The IELTS test is offered in Hanoi on the following dates:

Academic:

General Training:

IELTS (the International English Language Testing System) is a test of English language proficiency, which is required by many Universities around the world. The IELTS test is administered by the British Council, IDP IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates must take the four modules. The Listening, Reading and Writing modules are done in one sitting. The Speaking module may be taken, at the option of the candidate, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

The IELTS test fee is USD$250.

IELTS test dates are offered every month in Hanoi. To register for an IELTS test, please visit the IELTS website.

The IELTS test fee is non-refundable and must be paid at the time of registration.

The IELTS test is held in Hanoi on the following dates:

March 3, 2021

April 7, 2021

May 5, 2021

June 2, 2021

July 7, 2021

August 4, 2021

September 1, 2021

October 6, 2021

November 3, 2021

December 1, 2021