Blog

Lịch thi IELTS ở vinh – IELTS exam schedule in Vinh

(English below)

Lịch thi IELTS ở vinh

Phuc

Lịch thi IELTS trong Vinh Phuc

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại các trung tâm thử nghiệm khác nhau trên toàn thế giới. Trong Vinh Phuc, bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại Hội đồng Anh. Phí kiểm tra IELTS là $ 195.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Ngày kiểm tra cho kỳ thi IELTS trong Vinh Phuc như sau:

ngày 20 tháng Một

17 tháng 2

17 tháng 3

Ngày 21 tháng 4

19 tháng 5

Ngày 16 tháng 6

Ngày 21 tháng 7

18 tháng 8

Ngày 15 Tháng Chín

20 tháng 10

17 tháng 11

Ngày 15 tháng 12

Lịch thi IELTS trong VIN như sau:

Bài kiểm tra viết sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Kỳ thi miệng sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2023.

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới yêu cầu. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Người tham gia thi thử sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi mô -đun. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm mô -đun.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS để đăng ký và trả phí thi.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam schedule in Vinh

Phuc

IELTS Exam Schedule in Vinh Phuc

The IELTS exam is an international English language test that is accepted by over 10,000 organizations worldwide. The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version.

The IELTS test is offered at various test centers around the world. In Vinh Phuc, the IELTS test is offered at the British Council. The IELTS test fee is $195.

The IELTS test is offered on various dates throughout the year. The test dates for the IELTS exam in Vinh Phuc are as follows:

January 20

February 17

March 17

April 21

May 19

June 16

July 21

August 18

September 15

October 20

November 17

December 15

The IELTS exam schedule in Vinh is as follows:

The written exam will be held on Saturday, May 9, 2023.

The oral exam will be held on Sunday, May 10, 2023.

IELTS is an international English language testing system which is required by many universities and organizations around the world. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking test may be taken on the same day or up to seven days before or after the other modules. The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each module. The Overall Band Score is the average of the four module scores.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

If you are interested in taking the IELTS exam, please visit the IELTS website to register and pay the exam fee.