Blog

Lịch thi IELTS ở idp – IELTS test schedule in IDP

(English below)

Lịch thi IELTS ở idp

Lịch kiểm tra IELTS trong IDP:

Lịch kiểm tra IELTS trong IDP như sau:

Ngày kiểm tra:

Thứ hai,

Thứ ba,

Thứ Tư,

Thứ năm,

Thứ sáu,

Thứ bảy,

Chủ nhật

Thời gian kiểm tra:

9:00 sáng – 12:00 tối

Lịch kiểm tra IELTS có sẵn trực tuyến trên trang web IDP. Bạn có thể tìm thấy lịch kiểm tra cho quốc gia của bạn bằng cách chọn quốc gia của bạn từ menu thả xuống trên trang web. Lịch kiểm tra cũng có sẵn ở định dạng PDF.

Lịch kiểm tra IELTS có thể thay đổi, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra trang web thường xuyên để cập nhật. Lịch kiểm tra cũng có sẵn trong thời gian địa phương.

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào ngày được chỉ định trong suốt cả năm. Bài kiểm tra không được tổ chức vào các ngày lễ.

Phí kiểm tra IELTS phải trả bằng đồng địa phương. Phí kiểm tra là không hoàn lại và không thể được chuyển cho người khác hoặc ngày thi thử khác.

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn.

Khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần cung cấp chi tiết hộ chiếu và ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây.

Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký của bạn để kiểm tra IELTS. Vui lòng mang email này với bạn vào ngày kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu và xác nhận email về đăng ký của bạn.

Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra nghe, đọc, viết và nói ngắn.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một ngày. Bài kiểm tra nói thường được hoàn thành trong cùng một ngày, nhưng có thể được lên lịch cho một ngày khác.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Các kết quả có sẵn trực tuyến và qua bài.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được hàng ngàn tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận. Bài kiểm tra IELTS được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule in IDP

IELTS test schedule in IDP:

The IELTS test schedule in IDP is as follows:

Test Date:

Monday,

Tuesday,

Wednesday,

Thursday,

Friday,

Saturday,

Sunday

Test Time:

9:00 AM – 12:00 PM

The IELTS test schedule is available online on the IDP website. You can find the test schedule for your country by selecting your country from the drop-down menu on the website. The test schedule is also available in PDF format.

The IELTS test schedule is subject to change, so it is important to check the website regularly for updates. The test schedule is also available in local time.

The IELTS test is held on designated dates throughout the year. The test is not held on public holidays.

The IELTS test fee is payable in local currency. The test fee is non-refundable and cannot be transferred to another person or another test date.

You can register for the IELTS test online or by contacting your local IELTS test centre.

When you register for the IELTS test, you will need to provide your passport details and a recent passport-sized photograph.

You will also need to pay the IELTS test fee.

You will receive an email confirming your registration for the IELTS test. Please bring this email with you on the day of the test.

On the day of the test, you will need to bring your passport and the email confirmation of your registration.

You will be required to complete a short listening, reading, writing and speaking test.

The listening, reading and writing tests are completed in one day. The speaking test is usually completed on the same day, but may be scheduled for a different day.

The IELTS test results are released 13 days after the test date. The results are available online and by post.

The IELTS test is an international English language test that is accepted by thousands of organisations worldwide. The IELTS test is used to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.