Blog

Lịch thi IELTS năm 2021 – IELTS test schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS năm 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được phát hành. Dưới đây là những ngày quan trọng bạn cần biết.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra kết quả ngày
Ngày 9 tháng 1 ngày 29 tháng 1
Ngày 30 tháng 1 12 tháng 2
Ngày 20 tháng 2 ngày 5 tháng 3
Ngày 6 tháng 3 ngày 26 tháng 3
Ngày 23 tháng 4 ngày 23 tháng 4
Ngày 8 tháng 5 ngày 1 tháng 6
Ngày 5 tháng 6 ngày 25 tháng 6
Ngày 10 tháng 7 ngày 30 tháng 7
Ngày 7 tháng 8 ngày 27 tháng 8
Ngày 11 tháng 9 ngày 1 tháng 10
Ngày 9 tháng 10 ngày 29 tháng 10
Ngày 6 tháng 11 ngày 26 tháng 11
Ngày 4 tháng 12 ngày 24 tháng 12

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được công bố và đã đến lúc bắt đầu lập kế hoạch ngày thi thử của bạn!

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật và chung. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 trường đại học và tổ chức trên toàn thế giới, khiến nó trở thành một trong những bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra loại kiểm tra thời hạn đăng ký

Ngày 9 tháng 1 năm 2021 Ngày 28 tháng 12 năm 2023

Ngày 23 tháng 1 năm 2021 Huấn luyện chung ngày 28 tháng 12 năm 2023

Ngày 6 tháng 2 năm 2021 Ngày 18 tháng 1 năm 2021

Ngày 20 tháng 2 năm 2021 Đào tạo chung ngày 18 tháng 1 năm 2021

Ngày 6 tháng 3 năm 2021 Học thuật ngày 15 tháng 2 năm 2021

Ngày 20 tháng 3 năm 2021 Đào tạo chung ngày 15 tháng 2 năm 2021

Ngày 3 tháng 4 năm 2021 Học thuật ngày 22 tháng 3 năm 2021

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 Đào tạo chung ngày 22 tháng 3 năm 2021

Ngày 8 tháng 5 năm 2021 Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ngày 22 tháng 5 năm 2021 Đào tạo chung ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ngày 5 tháng 6 năm 2021 Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 Đào tạo chung ngày 24 tháng 5 năm 2021

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 Học thuật ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ngày 17 tháng 7 năm 2021 Đào tạo chung ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ngày 7 tháng 8 năm 2021 Ngày 26 tháng 7 năm 2021

Ngày 21 tháng 8 năm 2021 Đào tạo chung ngày 26 tháng 7 năm 2021

Ngày 11 tháng 9 năm 2021 Học thuật ngày 30 tháng 8 năm 2021

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Đào tạo chung ngày 30 tháng 8 năm 2021

Ngày 9 tháng 10 năm 2021 Học ngày 27 tháng 9 năm 2021

Ngày 23 tháng 10 năm 2021 Đào tạo chung ngày 27 tháng 9 năm 2021

Ngày 6 tháng 11 năm 2021 Học thuật ngày 25 tháng 10 năm 2021

Ngày 20 tháng 11 năm 2021 Đào tạo chung ngày 25 tháng 10 năm 2021

Ngày 4 tháng 12 năm 2021 Học thuật ngày 22 tháng 11 năm 2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2021 Đào tạo chung ngày 22 tháng 11 năm 2021

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD và bạn có thể đăng ký thi thử trực tuyến tại trang web của IELTS.

Khi đăng ký kiểm tra, bạn sẽ cần chọn ngày kiểm tra và loại kiểm tra. Ngày kiểm tra là ngày mà bạn sẽ làm bài kiểm tra IELTS và loại bài kiểm tra là đào tạo học thuật hoặc nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người đang đăng ký học tại một trường đại học hoặc đại học nói tiếng Anh, hoặc cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người đang ứng tuyển vào mục đích nhập cư, hoặc cho công việc, đào tạo hoặc cơ hội học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra, bạn sẽ cần chuẩn bị cho nó. Trang web IELTS cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo cho từng phần của bài kiểm tra.

Bạn cũng có thể tìm thấy một loạt các khóa học chuẩn bị được cung cấp bởi các công ty tư nhân và các trường ngôn ngữ. Các khóa học này có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và làm quen với định dạng kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị và thực hành, bạn có thể làm tốt. Chúc may mắn với việc chuẩn bị kiểm tra IELTS của bạn!

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule 2021

The IELTS test schedule for 2021 has been released. Here are the important dates you need to know.

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English-speaking countries.

The IELTS test schedule for 2021 is as follows:

Test Date Results Date
January 9 January 29
January 30 February 12
February 20 March 5
March 6 March 26
April 3 April 23
May 8 June 1
June 5 June 25
July 10 July 30
August 7 August 27
September 11 October 1
October 9 October 29
November 6 November 26
December 4 December 24

The IELTS test schedule for 2021 has been announced, and it’s time to start planning your test date!

The IELTS test is an English proficiency test that assesses your ability to communicate in English in academic and general contexts. It is accepted by over 10,000 universities and organizations worldwide, making it one of the most popular English language tests.

The IELTS test schedule for 2021 is as follows:

Test Date Test Type Registration Deadline

January 9, 2021 Academic December 28, 2023

January 23, 2021 General Training December 28, 2023

February 6, 2021 Academic January 18, 2021

February 20, 2021 General Training January 18, 2021

March 6, 2021 Academic February 15, 2021

March 20, 2021 General Training February 15, 2021

April 3, 2021 Academic March 22, 2021

April 17, 2021 General Training March 22, 2021

May 8, 2021 Academic April 26, 2021

May 22, 2021 General Training April 26, 2021

June 5, 2021 Academic May 24, 2021

June 19, 2021 General Training May 24, 2021

July 3, 2021 Academic June 21, 2021

July 17, 2021 General Training June 21, 2021

August 7, 2021 Academic July 26, 2021

August 21, 2021 General Training July 26, 2021

September 11, 2021 Academic August 30, 2021

September 25, 2021 General Training August 30, 2021

October 9, 2021 Academic September 27, 2021

October 23, 2021 General Training September 27, 2021

November 6, 2021 Academic October 25, 2021

November 20, 2021 General Training October 25, 2021

December 4, 2021 Academic November 22, 2021

December 18, 2021 General Training November 22, 2021

The IELTS test fee is $250 USD, and you can register for the test online at the IELTS website.

When registering for the test, you will need to select a test date and test type. The test date is the date on which you will take the IELTS test, and the test type is either Academic or General Training.

The Academic test is for those who are applying to study at an English-speaking university or college, or for professional registration purposes. The General Training test is for those who are applying for immigration purposes, or for work, training, or study opportunities in an English-speaking country.

Once you have registered for the test, you will need to prepare for it. The IELTS website offers a range of resources to help you prepare, including practice tests, sample questions, and tips for each section of the test.

You can also find a range of preparation courses offered by private companies and language schools. These courses can help you to improve your English language skills and to familiarize yourself with the IELTS test format.

The IELTS test is a challenging test, but with preparation and practice, you can do well. Good luck with your IELTS test preparation!