Blog

Lich thi IELTS idp – IELTS IDP

(English below)

Lich thi IELTS idp

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đó là bài kiểm tra được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận như một dấu hiệu cho thấy một người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Kỳ thi Esol của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL).

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc cho công việc hoặc đào tạo.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người cần học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia. IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

IELTS là bài kiểm tra đưa bạn đến nơi bạn muốn.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được phát triển bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ. Nó đã được thiết kế để phản ánh việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

IELTS là bài kiểm tra đưa bạn đến nơi bạn muốn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. It is the test that is accepted by over 10,000 organisations worldwide as an indication of a person’s ability to communicate in English.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university or for professional registration

General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or for work, or training.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of people who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP: IELTS Australia. IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over three million tests are taken each year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS is the test that gets you where you want to be.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is developed by some of the world’s leading experts in language assessment. It has been designed to reflect real life usage of the English language.

IELTS is an international standardised test of English language proficiency. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS is the test that gets you where you want to be.