Blog

Lịch thi IELTS idp hà nội 2021 – IELTS IDP Hanoi Test Schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS idp hà nội 2021

Lịch kiểm tra IELTS 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được phát hành. Dưới đây là những ngày và thời gian quan trọng cho bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, Việt Nam.

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2021

Thời gian kiểm tra: 9:00 sáng – 12:00 tối

Vị trí kiểm tra: IDP HANOI, Việt Nam

Hạn chót đăng ký: ngày 11 tháng 12 năm 2020

Lịch kiểm tra IELTS 2021

lịch thi thử thử IELTS HANOI 2021

Ngày:

Bài kiểm tra IELTS: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5

Bài kiểm tra của IELTS UKVI: Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5

Bài kiểm tra kỹ năng sống của IELTS: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6

IELTS cho thị thực và nhập cư Vương quốc Anh (UKVI) chỉ có sẵn tại IELTS IDP Hà Nội vào các ngày cụ thể. Vui lòng kiểm tra lịch kiểm tra của IELTS UKVI để biết thêm thông tin.

Kỹ năng sống của IELTS chỉ có sẵn tại IELTS IDP Hà Nội vào những ngày cụ thể. Vui lòng kiểm tra lịch kiểm tra kỹ năng sống của IELTS để biết thêm thông tin.

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG – Định dạng bài kiểm tra

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người muốn học hoặc đào tạo trong một môi trường nói tiếng Anh.

Cấu trúc của bài kiểm tra IELTS đã được phát triển bởi các giáo viên đại học và giám khảo IELTS. Nó được quốc tế công nhận là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh hàng đầu thế giới cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Cả hai phiên bản của thi thử IELTS đều được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)
Đọc (60 phút)
Viết (60 phút)
Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS Học thuật và đào tạo chung IELTS sử dụng các mô -đun đọc và viết khác nhau.

Bài kiểm tra học tập của IELTS

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra học thuật của IELTS là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung.

Phần phát biểu của bài kiểm tra học thuật của IELTS khác với bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS – Phần nói

Phần phát biểu của bài kiểm tra học thuật IELTS kéo dài trong 11 phút14.

Phần nói được chia thành ba phần:

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn (4 phút5 phút)
Phần 2 – lượt dài cá nhân (3 phút)
Phần 3-Thảo luận hai chiều (4 phút5 phút)

Trong phần 1 của phần nói, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một chủ đề.

Trong Phần 2 của phần Phát biểu, bạn sẽ phải nói về một chủ đề trong 1 phút2. Bạn sẽ được cung cấp một thẻ với một chủ đề và một số hướng dẫn.

Trong phần 3 của phần nói, giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về chủ đề trong Phần 2. Đây sẽ là một cuộc thảo luận giữa bạn và giám khảo.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra đào tạo tổng quát của IELTS là giống nhau cho cả bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung.

Phần phát biểu của bài kiểm tra đào tạo tổng quát của IELTS khác với bài kiểm tra học thuật của IELTS.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS – Phần nói

Phần phát biểu của bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS kéo dài trong 11 phút14.

Phần nói được chia thành ba phần:

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn (4 phút5 phút)
Phần 2 – lượt dài cá nhân (3 phút)
Phần 3-Thảo luận hai chiều (4 phút5 phút)

Trong phần 1 của phần nói, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một chủ đề.

Trong Phần 2 của phần Phát biểu, bạn sẽ phải nói về một chủ đề trong 1 phút2. Bạn sẽ được cung cấp một thẻ với một chủ đề và một số hướng dẫn.

Trong phần 3 của phần nói, giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về chủ đề trong Phần 2. Đây sẽ là một cuộc thảo luận giữa bạn và giám khảo.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS IDP Hanoi Test Schedule 2021

IELTS Test Schedule 2021

The IELTS Test Schedule for 2021 has been released. Here are the important dates and times for the IELTS test in Hanoi, Vietnam.

Test Date: Saturday, January 9, 2021

Test Time: 9:00 AM – 12:00 PM

Test Location: IDP Hanoi, Vietnam

Registration Deadline: December 11, 2020

IELTS Test Schedule 2021

IELTS Hanoi Test Schedule 2021

Dates:

IELTS Test: Saturday, May 15th

IELTS UKVI Test: Saturday, May 22nd

IELTS Life Skills Test: Saturday, June 12th

IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI) is only available at IELTS IDP Hanoi on specific dates. Please check the IELTS UKVI test schedule for more information.

IELTS Life Skills is only available at IELTS IDP Hanoi on specific dates. Please check the IELTS Life Skills test schedule for more information.

IELTS Academic and General Training – Test format

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to meet the needs of those who want to study or train in an English-speaking environment.

The structure of the IELTS test has been developed by university teachers and IELTS examiners. It is internationally recognised as the world’s leading English language test for study, work and migration purposes.

IELTS Academic is for people who want to study at university or join a professional organisation in an English-speaking country.

IELTS General Training is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to take a IELTS test for work or training purposes.

Both versions of the IELTS test are made up of four sections:

Listening (30 minutes)
Reading (60 minutes)
Writing (60 minutes)
Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Academic and IELTS General Training use different reading and writing modules.

IELTS Academic test

The IELTS Academic test is for people who want to study at university or join a professional organisation in an English-speaking country.

The Listening, Reading and Writing sections of the IELTS Academic test are the same for both Academic and General Training tests.

The Speaking section of the IELTS Academic test is different from the IELTS General Training test.

IELTS Academic test – Speaking section

The Speaking section of the IELTS Academic test lasts for 11–14 minutes.

The Speaking section is divided into three parts:

Part 1 – Introduction and interview (4–5 minutes)
Part 2 – Individual long turn (3 minutes)
Part 3 – Two-way discussion (4–5 minutes)

In Part 1 of the Speaking section, the examiner will ask you general questions about yourself and a topic.

In Part 2 of the Speaking section, you will have to talk about a topic for 1–2 minutes. You will be given a card with a topic and some instructions.

In Part 3 of the Speaking section, the examiner will ask you questions about the topic in Part 2. This will be a discussion between you and the examiner.

IELTS General Training test

The IELTS General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to take a IELTS test for work or training purposes.

The Listening, Reading and Writing sections of the IELTS General Training test are the same for both Academic and General Training tests.

The Speaking section of the IELTS General Training test is different from the IELTS Academic test.

IELTS General Training test – Speaking section

The Speaking section of the IELTS General Training test lasts for 11–14 minutes.

The Speaking section is divided into three parts:

Part 1 – Introduction and interview (4–5 minutes)
Part 2 – Individual long turn (3 minutes)
Part 3 – Two-way discussion (4–5 minutes)

In Part 1 of the Speaking section, the examiner will ask you general questions about yourself and a topic.

In Part 2 of the Speaking section, you will have to talk about a topic for 1–2 minutes. You will be given a card with a topic and some instructions.

In Part 3 of the Speaking section, the examiner will ask you questions about the topic in Part 2. This will be a discussion between you and the examiner.