Blog

Lịch thi IELTS huế 2021 – Hue IELTS test schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS huế 2021

Hue IELTS Lịch thử Thử nghiệm 2021 đã được phát hành. Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Ngày kiểm tra:

Ngày 9 tháng 1

Ngày 6 tháng 2

Ngày 6 tháng 3

10 tháng 4

Ngày 8 tháng 5

Ngày 12 tháng 6

Ngày 10 tháng 7

Ngày 7 tháng 8

Ngày 11 tháng 9

Ngày 9 tháng 10

Ngày 6 tháng 11

Ngày 11 tháng 12

Bài kiểm tra sẽ được tiến hành tại các vị trí sau:

Hà Nội:

Hội đồng Anh Hà Nội

11 Dien Bien Phu Street

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 4 3944 9100

Fax: +84 (0) 4 3944 9101

Email: info.hanoi@britishcouncil.org.vn

Thành phố Hồ Chí Minh:

Hội đồng Anh Hồ Chí Minh thành phố

25 đường Le Duan

Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 8 3824 0101

Fax: +84 (0) 8 38240100

Email: info.hcmc@britishcouncil.org.vn

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được phát hành và hiện có sẵn để xem trực tuyến. Bài kiểm tra của IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và CAMBRIDGE English Talterment. Nó thuộc sở hữu chung của Đại học Cambridge Địa phương Syndicate (UCLES), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái. thi thử IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư và cơ quan chuyên môn.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra loại thi thử định dạng kiểm tra vị trí kiểm tra

Ngày 9 tháng 1 đào tạo chung Trung tâm kiểm tra trên giấy

Ngày 13 tháng 1, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 20 tháng 1, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

27 tháng 1 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính

3 tháng 2 Các trung tâm kiểm tra trên giấy học thuật và đào tạo chung

10 tháng 2 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra máy tính được giao

17 tháng 2 Các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 24 tháng 2 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính

Ngày 3 tháng 3, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

10 tháng 3 Trung tâm kiểm tra được phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

17 tháng 3 Các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

24 tháng 3 Trung tâm kiểm tra học thuật và đào tạo chung tháng 3

Ngày 31 tháng 3, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

Ngày 7 tháng 4 đào tạo và đào tạo chung trung tâm kiểm tra máy tính

14 Trung tâm kiểm tra trên giấy học thuật và đào tạo chung tháng Tư

21 tháng 4 Các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

28 tháng 4 Các trung tâm kiểm tra được giao cho học thuật và đào tạo chung

5 tháng 5 các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

12 tháng 5 các trung tâm kiểm tra phân phối học thuật và đào tạo chung

19 Các trung tâm kiểm tra trên giấy học thuật và đào tạo chung

26 Trung tâm kiểm tra được phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 2 tháng 6, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

Ngày 9 tháng 6, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 16 tháng 6, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

23 tháng 6 Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 30 tháng 6, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 7 tháng 7, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 14 tháng 7, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính tháng 7 tháng 7

Ngày 21 tháng 7, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

28 tháng 7 Các trung tâm kiểm tra phân phối học thuật và đào tạo chung

Ngày 4 tháng 8

11 tháng 8, đào tạo chung và đào tạo chung trung tâm kiểm tra được giao

Ngày 18 tháng 8, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

25 tháng 8 Huấn luyện và đào tạo tổng hợp các trung tâm kiểm tra được giao cho máy tính

Ngày 1 tháng 9, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 8 tháng 9, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 15 tháng 9, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 22 tháng 9, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

29 tháng 9 Các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 6 tháng 10, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 13 tháng 10, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính tháng 10

Ngày 20 tháng 10, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 27 tháng 10, các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 3 tháng 11 Các trung tâm kiểm tra trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 10 tháng 11 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính

17 tháng 11 Các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

Ngày 24 tháng 11 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính

Ngày 1 tháng 12, các trung tâm kiểm tra dựa trên giấy học thuật và đào tạo chung

8 tháng 12 Các trung tâm kiểm tra phân phối máy tính học thuật và đào tạo chung

Ngày 15 tháng 12, các trung tâm kiểm tra trên giấy đào tạo học thuật và đào tạo chung

Ngày 22 tháng 12 Huấn luyện và đào tạo chung Trung tâm kiểm tra phân phối máy tính

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 hiện có sẵn để xem trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về bài kiểm tra IELTS hoặc đăng ký thi thử sắp tới, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Hue IELTS test schedule 2021

Hue IELTS test schedule 2021 has been released. The test will be held on the following dates:

Test Date:

January 9

February 6

March 6

April 10

May 8

June 12

July 10

August 7

September 11

October 9

November 6

December 11

The test will be conducted at the following locations:

Hanoi:

British Council Hanoi

11 Dien Bien Phu Street

Hanoi

Vietnam

Tel: +84 (0) 4 3944 9100

Fax: +84 (0) 4 3944 9101

Email: info.hanoi@britishcouncil.org.vn

Ho Chi Minh City:

British Council Ho Chi Minh City

25 Le Duan Street

District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: +84 (0) 8 3824 0101

Fax: +84 (0) 8 38240100

Email: info.hcmc@britishcouncil.org.vn

The IELTS test schedule for 2021 has been released and it is now available to view online. The IELTS test is an international English language testing system which is managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is jointly owned by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), British Council and IDP: IELTS Australia.

IELTS is one of the world’s most popular English language tests, with over 3 million tests taken in the last year. The IELTS test is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, immigration authorities and professional bodies.

The IELTS test schedule for 2021 is as follows:

Test Date Test Type Test Format Test Location

9 January General Training Paper-based Test Centres

13 January Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

20 January Academic and General Training Paper-based Test Centres

27 January Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

3 February Academic and General Training Paper-based Test Centres

10 February Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

17 February Academic and General Training Paper-based Test Centres

24 February Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

3 March Academic and General Training Paper-based Test Centres

10 March Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

17 March Academic and General Training Paper-based Test Centres

24 March Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

31 March Academic and General Training Paper-based Test Centres

7 April Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

14 April Academic and General Training Paper-based Test Centres

21 April Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

28 April Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

5 May Academic and General Training Paper-based Test Centres

12 May Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

19 May Academic and General Training Paper-based Test Centres

26 May Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

2 June Academic and General Training Paper-based Test Centres

9 June Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

16 June Academic and General Training Paper-based Test Centres

23 June Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

30 June Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

7 July Academic and General Training Paper-based Test Centres

14 July Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

21 July Academic and General Training Paper-based Test Centres

28 July Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

4 August Academic and General Training Paper-based Test Centres

11 August Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

18 August Academic and General Training Paper-based Test Centres

25 August Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

1 September Academic and General Training Paper-based Test Centres

8 September Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

15 September Academic and General Training Paper-based Test Centres

22 September Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

29 September Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

6 October Academic and General Training Paper-based Test Centres

13 October Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

20 October Academic and General Training Paper-based Test Centres

27 October Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

3 November Academic and General Training Paper-based Test Centres

10 November Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

17 November Academic and General Training Paper-based Test Centres

24 November Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

1 December Academic and General Training Paper-based Test Centres

8 December Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

15 December Academic and General Training Paper-based Test Centres

22 December Academic and General Training Computer-delivered Test Centres

The IELTS test schedule for 2021 is now available to view online. To find out more about the IELTS test or to register for an upcoming test, please visit the IELTS website.