Blog

Lịch thi IELTS hcm – IELTS HCM Test Schedule

(English below)

Lịch thi IELTS hcm

Lịch kiểm tra IELTS HCM

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 9 điểm, với tổng số điểm 36 điểm.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp trong cả hai phiên bản dựa trên giấy và máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra phân phối máy tính được cung cấp trong cả hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới. Để tìm một trung tâm thử nghiệm gần bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày sau:

Ngày 27 tháng 1 năm 2019

Ngày 10 tháng 2 năm 2019

Ngày 3 tháng 3 năm 2019

Ngày 7 tháng 4 năm 2019

Ngày 5 tháng 5 năm 2019

Ngày 2 tháng 6 năm 2019

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Lịch kiểm tra IELTS HCM cuối cùng cũng ở đây! Sau nhiều dự đoán, lịch kiểm tra của IELTS HCM đã được phát hành và chúng tôi không thể phấn khích hơn.

Lịch kiểm tra IELTS HCM là một hướng dẫn toàn diện, bao gồm tất cả các khía cạnh của bài kiểm tra IELTS, từ các loại câu hỏi khác nhau bạn có thể mong đợi, đến cách kiểm tra được ghi. Hướng dẫn này là việc đọc cần thiết cho bất cứ ai đang lên kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS trong tương lai gần.

Lịch kiểm tra IELTS HCM bao gồm bốn phần chính:

1) Định dạng thi thử IELTS

2) Các phần kiểm tra IELTS

3) Thời gian kiểm tra IELTS

4) Điểm kiểm tra IELTS

1) Định dạng thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật được thiết kế cho những người tham gia thi thử muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Mô-đun đào tạo chung được thiết kế cho những người tham gia thi thử cần tiếng Anh cho công việc hoặc đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

2) Các phần kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

3) Thời gian kiểm tra IELTS

thi thử IELTS dài hai giờ 45 phút, với mỗi phần được định thời riêng biệt.

4) Điểm kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS được tính theo thang điểm 9, với điểm số từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS HCM Test Schedule

IELTS HCM Test Schedule

IELTS (The International English Language Testing System) is an English proficiency test that is required by many universities and organizations around the world. The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version.

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth a maximum of 9 points, for a total score of 36 points.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered versions. The paper-based test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The computer-delivered test is offered in both versions: the Academic version and the General Training version.

The IELTS test is offered in over 500 locations worldwide. To find a test center near you, please visit the IELTS website.

The IELTS test fee is $250 USD.

The IELTS test is offered on the following dates:

January 27, 2019

February 10, 2019

March 3, 2019

April 7, 2019

May 5, 2019

June 2, 2019

To register for the IELTS test, please visit the IELTS website.

The IELTS HCM Test Schedule is finally here! After much anticipation, the IELTS HCM Test Schedule has been released and we couldn’t be more excited.

The IELTS HCM Test Schedule is a comprehensive guide that covers all aspects of the IELTS test, from the different types of questions you can expect, to how the test is scored. This guide is essential reading for anyone who is planning on taking the IELTS test in the near future.

The IELTS HCM Test Schedule covers four main sections:

1) The IELTS Test Format

2) The IELTS Test Sections

3) The IELTS Test Timing

4) The IELTS Test Scores

1) The IELTS Test Format

The IELTS test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is designed for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training Module is designed for test takers who need English for work, or who are planning to migrate to an English-speaking country.

2) The IELTS Test Sections

The IELTS test is made up of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

3) The IELTS Test Timing

The IELTS test is two hours and 45 minutes long, with each section being timed separately.

4) The IELTS Test Scores

The IELTS test is scored on a 9-band scale, with scores ranging from 1 (non-user) to 9 (expert user).