Blog

Lich thi IELTS hcm 2021 – IELTS HCM Test schedule 2021

(English below)

Lich thi IELTS hcm 2021

Lịch kiểm tra IELTS trong HCM 2021

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản ngữ. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các trình thực hiện kiểm tra đều thực hiện các mô -đun nghe và nói giống nhau, trong khi các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là 32 USD.

Lịch kiểm tra IELTS trong HCM cho năm 2021 như sau:

Ngày 9 tháng 1
23 tháng 1
Ngày 6 tháng 2
20 tháng 2
Ngày 6 tháng 3
Tháng Ba ngày 20
Ngày 3 tháng 4
17 tháng 4
Ngày 1 tháng 5
15 tháng 5
29 tháng 5
Ngày 12 tháng 6
26 tháng 6

Nếu bạn quan tâm đến việc làm bài kiểm tra IELTS, vui lòng đăng ký trực tuyến ít nhất hai tuần trước ngày thử nghiệm.

Lịch kiểm tra IELTS HCM 2021

Lịch thi thử IELTS HCM cho năm 2021 đã được phát hành và hiện có sẵn để xem trực tuyến. Lịch kiểm tra như sau:

Ngày kiểm tra loại kiểm tra thời gian kiểm tra phí kiểm tra

Ngày 9 tháng 1 năm 2021 Huấn luyện học tập và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 23 tháng 1 năm 2021 Huấn luyện học tập và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 6 tháng 2 năm 2021 Huấn luyện học thuật và nói chung 8:00 AM – 12:30 tối $ 200

Ngày 20 tháng 2 năm 2021 Huấn luyện học thuật và nói chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 6 tháng 3 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 20 tháng 3 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 3 tháng 4 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 Huấn luyện học tập và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 1 tháng 5 năm 2021 Huấn luyện học tập và nói chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 15 tháng 5 năm 2021 Huấn luyện học thuật và nói chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 5 tháng 6 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 Huấn luyện học tập và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 17 tháng 7 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 7 tháng 8 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 21 tháng 8 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 4 tháng 9 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 18 tháng 9 năm 2021 Huấn luyện học tập và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 2 tháng 10 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 16 tháng 10 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 6 tháng 11 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 20 tháng 11 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 4 tháng 12 năm 2021 Huấn luyện học thuật và nói chung 8:00 AM – 12:30 tối 200 đô la

Ngày 18 tháng 12 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung 8:00 sáng – 12:30 tối 200 đô la

Lịch thi thử IELTS HCM cho năm 2021 hiện có sẵn trực tuyến. Bạn có thể xem lịch kiểm tra và đăng ký kiểm tra bằng cách truy cập trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS HCM Test schedule 2021

IELTS Test Schedule in HCM 2021

IELTS (International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test takers take the same Listening and Speaking modules, while the Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

The IELTS test fee is 32 USD.

The IELTS test schedule in HCM for 2021 is as follows:

January 9
January 23
February 6
February 20
March 6
March 20
April 3
April 17
May 1
May 15
May 29
June 12
June 26

If you are interested in taking the IELTS test, please register online at least two weeks in advance of the test date.

IELTS HCM Test schedule 2021

The IELTS HCM Test schedule for 2021 has been released and is now available to view online. The test schedule is as follows:

Test Date Test Type Test Time Test Fee

January 9, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

January 23, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

February 6, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

February 20, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

March 6, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

March 20, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

April 3, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

April 17, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

May 1, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

May 15, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

June 5, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

June 19, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

July 3, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

July 17, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

August 7, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

August 21, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

September 4, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

September 18, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

October 2, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

October 16, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

November 6, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

November 20, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

December 4, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

December 18, 2021 Academic and General Training 8:00am – 12:30pm $200

The IELTS HCM Test schedule for 2021 is now available online. You can view the test schedule and register for the test by visiting the IELTS website.