Blog

Lich thi IELTS hanoi – IELTS HANOI exam schedule

(English below)

Lich thi IELTS hanoi

Lịch thi IELTS HANOI

Lịch thi IELTS Hà Nội được thiết kế để giúp bạn lên kế hoạch kiểm tra IELTS trước. Lịch thi IELTS HANOI được chia thành bốn phần:

Lịch thi IELTS HANOI Phần 1:

Lịch thi IELTS HANOI Phần 2:

Lịch thi IELTS HANOI Phần 3:

Lịch thi IELTS HANOI Phần 4:

Lịch thi IELTS HANOI

Lịch thi IELTS HANOI như sau:

Bài kiểm tra trên giấy:

Ngày: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Thời gian: 9:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Hội đồng Anh Hà Nội

Hạn chót đăng ký: Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2021

Bài kiểm tra trực tuyến:

Ngày: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Thời gian: 9:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Hội đồng Anh Hà Nội

Hạn chót đăng ký: Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2021

Lịch thi IELTS HANOI như sau:

Bài kiểm tra trên giấy:

Ngày: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Thời gian: 9:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Hội đồng Anh Hà Nội

Hạn chót đăng ký: Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2021

Bài kiểm tra trực tuyến:

Ngày: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Thời gian: 9:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Hội đồng Anh Hà Nội

Hạn chót đăng ký: Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2021

Tags: IELTS

 


 

IELTS HANOI exam schedule

IELTS Hanoi Exam Schedule

The IELTS Hanoi Exam Schedule is designed to help you plan your IELTS test in advance. The IELTS Hanoi Exam Schedule is divided into four parts:

IELTS Hanoi Exam Schedule Part 1:

IELTS Hanoi Exam Schedule Part 2:

IELTS Hanoi Exam Schedule Part 3:

IELTS Hanoi Exam Schedule Part 4:

IELTS Hanoi Exam Schedule

The IELTS Hanoi Exam Schedule is as follows:

Paper-based Test:

Date: Saturday, May 12, 2021

Time: 9:00 AM – 12:00 PM

Venue: British Council Hanoi

Registration Deadline: Monday, April 30, 2021

Online Test:

Date: Saturday, May 12, 2021

Time: 9:00 AM – 12:00 PM

Venue: British Council Hanoi

Registration Deadline: Monday, April 30, 2021

The IELTS Hanoi Exam Schedule is as follows:

Paper-based Test:

Date: Saturday, May 12, 2021

Time: 9:00 AM – 12:00 PM

Venue: British Council Hanoi

Registration Deadline: Monday, April 30, 2021

Online Test:

Date: Saturday, May 12, 2021

Time: 9:00 AM – 12:00 PM

Venue: British Council Hanoi

Registration Deadline: Monday, April 30, 2021