Blog

Lịch thi IELTS hải phòng – Hai Phong IELTS exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS hải phòng

Lịch thi IELTS ở Hai Phong

Ngày kiểm tra sắp tới và thông tin đăng ký

Hai Phong là một trong những thành phố lớn ở Việt Nam và là một điểm đến phổ biến cho khách du lịch và khách du lịch kinh doanh. Thành phố này là nơi có một số ngành công nghiệp, bao gồm đóng tàu, sản xuất dệt may và nông nghiệp. Hai Phong cũng là một thành phố cảng lớn, xử lý một lượng lớn nhập khẩu và xuất khẩu của đất nước.

Kỳ thi IELTS được cung cấp tại một số địa điểm ở Hai Phong, bao gồm Trường Quốc tế Hai Phong, Đại học Ngoại ngữ Hai Phong và Đại học Quốc gia Hai Phong. Bài kiểm tra được cung cấp một cách thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra lịch trình trước để đảm bảo bạn có thể làm bài kiểm tra khi nó được cung cấp tại Hai Phong.

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra học thuật được thiết kế cho những người đang có kế hoạch học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác, trong khi đào tạo chung dành cho những người đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của họ cho làm việc hoặc các mục đích khác.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD và thi thử phải được thực hiện tại Trung tâm thi thử IELTS được ủy quyền. Có một số lượng hạn chế của ngày thi thử có sẵn, vì vậy điều quan trọng là phải đăng ký sớm.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra là dựa trên giấy, và những người làm bài kiểm tra sẽ có hai giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Phần đọc IELTS bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí hoặc báo chí và được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và giải thích các văn bản học thuật của người thi thử.

Phần viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Trong nhiệm vụ thứ hai, người thi thử được yêu cầu viết báo cáo dựa trên thông tin có trong biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ.

Phần nghe IELTS bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn dựa trên các cuộc trò chuyện, bài giảng hoặc nói chuyện và được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của người chơi bài kiểm tra.

Phần nói IELTS bao gồm ba phần. Trong phần đầu tiên, người thi thử được yêu cầu tương tác với người kiểm tra trong một cuộc trò chuyện. Trong phần thứ hai, người làm bài kiểm tra được yêu cầu đưa ra một đoạn độc thoại, chẳng hạn như một bài phát biểu được chuẩn bị hoặc một cuộc nói chuyện ngẫu hứng. Trong phần thứ ba, người làm việc được yêu cầu trả lời các câu hỏi từ giám khảo.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Hai Phong IELTS exam schedule

IELTS Exam Schedule in Hai Phong

Upcoming test dates and registration information

Hai Phong is one of the major cities in Vietnam and is a popular destination for tourists and business travelers alike. The city is home to a number of industries, including shipbuilding, textile production, and agriculture. Hai Phong is also a major port city, handling a large amount of the country’s imports and exports.

The IELTS exam is offered at a number of locations in Hai Phong, including the Hai Phong International School, the Hai Phong University of Foreign Languages, and the Hai Phong National University. The exam is offered on a regular basis, so it is important to check the schedule in advance to make sure you are able to take the test when it is offered in Hai Phong.

The IELTS exam is divided into two parts, the academic and the general training. The academic test is designed for those who are planning to study at a university or other institution of higher education, while the general training is for those who are planning to emigrate to an English-speaking country or who need to demonstrate their English language skills for work or other purposes.

The IELTS test fee is $250 USD, and the test must be taken at an authorized IELTS test center. There are a limited number of test dates available, so it is important to register early.

The IELTS test consists of four sections: reading, writing, listening, and speaking. The test is paper-based, and the test-takers will have two hours to complete the test.

The IELTS reading section consists of three passages, each of which is followed by a series of questions. The passages are taken from books, journals, magazines, or newspapers and are designed to test the test-taker’s ability to understand and interpret academic texts.

The IELTS writing section consists of two tasks. In the first task, the test-taker is required to write an essay in response to a given prompt. In the second task, the test-taker is required to write a report based on information contained in a graph, table, or chart.

The IELTS listening section consists of four passages, each of which is followed by a series of questions. The passages are based on conversations, lectures, or talks, and are designed to test the test-taker’s ability to understand spoken English.

The IELTS speaking section consists of three parts. In the first part, the test-taker is required to interact with the examiner in a conversation. In the second part, the test-taker is required to give a monologue, such as a prepared speech or an impromptu talk. In the third part, the test-taker is required to answer questions from the examiner.