Blog

Lịch thi IELTS hải phòng 2021 – Hai Phong IELTS test schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS hải phòng 2021

Tìm kiếm lịch kiểm tra IELTS ở Hai Phong vào năm 2021? Không tìm đâu xa! Chúng tôi đã có tất cả thông tin bạn cần ngay tại đây.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại bốn địa điểm tại Trường Quốc tế Hai Phong: HAI Phong, Đại học Hai Phong, Đại học Lach Khay và Đại học Quốc gia Hai Phong.

Phí kiểm tra là VND 4.500.000 và bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại bất kỳ địa điểm kiểm tra nào.

Ngày kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày 9 tháng 1

Ngày 6 tháng 2

Ngày 6 tháng 3

Ngày 3 tháng 4

Ngày 1 tháng 5

5 tháng 6

Ngày 3 tháng 7

Ngày 7 tháng 8

Ngày 4 tháng 9

Ngày 2 tháng 10

Ngày 6 tháng 11

Ngày 4 tháng 12

lịch thi thử thử hai Phong IELTS 2021

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong hai bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL. IELTS được hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi chấp nhận, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

Bài kiểm tra có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn thành phần được thực hiện trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Người tham gia thi thử sẽ nhận được điểm ban nhạc cho từng thành phần, cũng như điểm số ban nhạc. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm thành phần.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. 9 ban nhạc là:

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Band 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1 – người không sử dụng

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra loại kiểm tra thời hạn đăng ký

Ngày 9 tháng 1 năm 2021 Học thuật ngày 2 tháng 1 năm 2021

Ngày 16 tháng 1 năm 2021 Đào tạo chung ngày 9 tháng 1 năm 2021

Ngày 23 tháng 1 năm 2021 Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Ngày 30 tháng 1 năm 2021 Đào tạo chung ngày 23 tháng 1 năm 2021

Ngày 6 tháng 2 năm 2021 Ngày 30 tháng 1 năm 2021

Ngày 13 tháng 2 năm 2021 Đào tạo chung ngày 6 tháng 2 năm 2021

Ngày 20 tháng 2 năm 2021 ngày 13 tháng 2 năm 2021

Ngày 27 tháng 2 năm 2021 Đào tạo chung ngày 20 tháng 2 năm 2021

Ngày 6 tháng 3 năm 2021 ngày 27 tháng 2 năm 2021

Ngày 13 tháng 3 năm 2021 Đào tạo chung ngày 6 tháng 3 năm 2021

Ngày 20 tháng 3 năm 2021 ngày 13 tháng 3 năm 2021

Ngày 27 tháng 3 năm 2021 Đào tạo chung ngày 20 tháng 3 năm 2021

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Hai Phong IELTS test schedule 2021

Looking for the IELTS test schedule in Hai Phong in 2021? Look no further! We’ve got all the information you need right here.

The IELTS test is offered at four locations in Hai Phong: Hai Phong International School, Hai Phong University, Lach Tray University and Hai Phong National University.

The test fee is VND 4,500,000 and you can register online or in person at any of the test locations.

The IELTS test dates for 2021 are as follows:

January 9

February 6

March 6

April 3

May 1

June 5

July 3

August 7

September 4

October 2

November 6

December 4

Hai Phong IELTS test schedule 2021

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL. IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration, with over 3 million tests taken in the past year.

The test has four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. All four components are taken on the same day, with no breaks in between.

Test takers will receive a band score for each component, as well as an overall band score. The overall band score is the average of the four component scores.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The 9 bands are:

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

The IELTS test fee is $330.

The IELTS test schedule for 2021 is as follows:

Test Date Test Type Registration Deadline

January 9, 2021 Academic January 2, 2021

January 16, 2021 General Training January 9, 2021

January 23, 2021 Academic January 16, 2021

January 30, 2021 General Training January 23, 2021

February 6, 2021 Academic January 30, 2021

February 13, 2021 General Training February 6, 2021

February 20, 2021 Academic February 13, 2021

February 27, 2021 General Training February 20, 2021

March 6, 2021 Academic February 27, 2021

March 13, 2021 General Training March 6, 2021

March 20, 2021 Academic March 13, 2021

March 27, 2021 General Training March 20, 2021

To register for the IELTS test, please visit the British Council website.