Blog

Lịch thi IELTS hà nội – Hanoi IELTS exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS hà nội

Lịch thi Hà Nội IELTS

Các kỳ thi IELTS được tổ chức thường xuyên ở Hà Nội và các thành phố khác ở Việt Nam. Để tìm hiểu lịch thi IELTS tại Hà Nội, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc trang web IELTS Việt Nam.

Lịch thi IELTS cho Hà Nội đã được phát hành và chúng tôi có tất cả thông tin mà bạn cần biết! Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới yêu cầu. Nó cũng là một yêu cầu cho nhập cư vào một số quốc gia. Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng của bạn trong bốn kỹ năng lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp độ cao hơn, trong khi đào tạo chung dành cho những người muốn di cư hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

thi thử IELTS được cung cấp trong hai phiên bản, thi thử dựa trên giấy và thi thử được cung cấp máy tính. thi thử dựa trên giấy được cung cấp ở nhiều vị trí hơn so với thi thử do máy tính phân phối. Tuy nhiên, bài kiểm tra phân phối máy tính đang trở nên phổ biến hơn vì nó thuận tiện và hiệu quả hơn.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thi thử và trung tâm. Phí kiểm tra trên giấy là khoảng 200 đô la, trong khi phí kiểm tra do máy tính giao là khoảng 250 đô la.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại nhiều thời điểm khác nhau trong suốt cả năm. Ngày thi thử cho bài kiểm tra trên giấy thường là vào tháng 1, tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Ngày thi thử cho bài kiểm tra được giao máy tính thường là vào tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Các trung tâm thi thử của IELTS ở Hà Nội được đặt tại Hội đồng Anh, IDP IELTS và VNU-HCM.

Hội đồng Anh tọa lạc tại 25 đường Tam Tien, quận Hoan Kiem, Hà Nội. Trung tâm thi thử IDP IELTS tọa lạc tại 36 Le Duan Street, quận Hoan Kiem, Hà Nội. Trung tâm thi thử VNU-HCM tọa lạc tại 138 Giang Vo Street, Dong Da District, Hà Nội.

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, bạn nên liên hệ với trung tâm thi thử để tìm ra ngày thi thử cụ thể và đăng ký kiểm tra. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về bài kiểm tra IELTS trên trang web chính thức.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Hanoi IELTS exam schedule

Hanoi IELTS exam schedule

IELTS exams are held regularly in Hanoi and other cities in Vietnam. To find out the IELTS exam schedule in Hanoi, please visit the British Council website or the IELTS Vietnam website.

The IELTS exam schedule for Hanoi has been released and we have all the information that you need to know! The IELTS test is an international English language testing system that is required by many universities around the world. It is also a requirement for immigration to some countries. The IELTS test assesses your ability in the four skills of listening, reading, writing and speaking. The test is divided into two parts, the academic and the general training. The academic test is for people who want to study at a higher level, while the general training is for those who want to emigrate or work in an English-speaking country.

The IELTS test is offered in two versions, the paper-based test and the computer-delivered test. The paper-based test is offered in more locations than the computer-delivered test. However, the computer-delivered test is becoming more popular as it is more convenient and efficient.

The IELTS test fee varies depending on the test version and center. The paper-based test fee is around $200, while the computer-delivered test fee is around $250.

The IELTS test is offered at many different times throughout the year. The test dates for the paper-based test are typically in the months of January, April, May, July, and November. The test dates for the computer-delivered test are typically in the months of February, March, June, September, and December.

The IELTS test centers in Hanoi are located at the British Council, IDP IELTS, and VNU-HCM.

The British Council is located at 25 Trang Tien Street, Hoan Kiem District, Hanoi. The IDP IELTS test center is located at 36 Le Duan Street, Hoan Kiem District, Hanoi. The VNU-HCM test center is located at 138 Giang Vo Street, Dong Da District, Hanoi.

If you are taking the IELTS test in Hanoi, you should contact the test center to find out the specific test dates and to register for the test. You can also find out more information about the IELTS test on the official website.