Blog

Lịch thi IELTS đà nẵng – IELTS DA NANG TEST SCHEDULE

(English below)

Lịch thi IELTS đà nẵng

Lịch kiểm tra IELTS DA NANG

Lịch kiểm tra IELTS DA NANG như sau:

Ngày kiểm tra: ngày 12 tháng 5 năm 2018

Thời gian kiểm tra: 8:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Trường Quốc tế Da Nang

Địa chỉ: 3 Hang Vuong, Da Nang, Việt Nam

Lịch kiểm tra IELTS DA NANG như sau:

Ngày kiểm tra: ngày 12 tháng 5 năm 2018

Thời gian kiểm tra: 8:00 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: Trường Quốc tế Da Nang

Địa chỉ: 3 Hang Vuong, Da Nang, Việt Nam

IELTS DA NANG là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Syndicate kiểm tra địa phương của Đại học Cambridge. IELTS DA NANG là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS DA NANG được công nhận rộng rãi là một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho giáo dục, nhập cư và mục đích chuyên nghiệp.

Bài kiểm tra IELTS DA Nang có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên đều có cùng các thành phần lắng nghe và nói, nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. Do đó, Ielts da Nang được chấp nhận rộng rãi cho các mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính của họ, như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc.

IELTS DA NANG cũng được một số tổ chức chuyên nghiệp chấp nhận, chẳng hạn như Hội đồng Y khoa Canada, Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc, và Tổ chức Y tá New Zealand.

IELTS DA NANG là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, với tổng thời gian là 2 giờ 45 phút.

Phí kiểm tra IELTS DA Nang là $ 335.

Lịch kiểm tra IELTS DA NANG

Bài kiểm tra IELTS DA NANG được tổ chức vào thứ bảy đầu tiên hàng tháng.

Ngày kiểm tra

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2023

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS DA NANG TEST SCHEDULE

IELTS DA NANG TEST SCHEDULE

The IELTS Da Nang Test Schedule is as follows:

Test Date: May 12, 2018

Test Time: 8:00am – 12:00pm

Venue: Da Nang International School

Address: 3 Hung Vuong, Da Nang, Vietnam

The IELTS Da Nang Test Schedule is as follows:

Test Date: May 12, 2018

Test Time: 8:00am – 12:00pm

Venue: Da Nang International School

Address: 3 Hung Vuong, Da Nang, Vietnam

IELTS Da Nang is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examination Syndicate. IELTS Da Nang is one of the world’s most popular high-stakes English language tests, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS Da Nang is widely recognised as a secure, valid and reliable indicator of true-to-life ability to communicate in English for education, immigration and professional purposes.

The IELTS Da Nang test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components, but the Reading and Writing components differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

The test is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS Da Nang is therefore widely accepted for immigration purposes by all countries that use English as their main language, such as the UK, the US, Canada, New Zealand and Australia.

IELTS Da Nang is also accepted by a number of professional organisations, such as the Medical Council of Canada, the Australian Nursing and Midwifery Council, and the New Zealand Nurses Organisation.

IELTS Da Nang is a paper-based or computer-delivered test, with a total duration of 2 hours and 45 minutes.

The IELTS Da Nang test fee is $335.

IELTS Da Nang Test Schedule

The IELTS Da Nang Test is held on the first Saturday of every month.

Test Date

Saturday, 1 February 2023

Saturday, 7 March 2023

Saturday, 4 April 2023

Saturday, 2 May 2023

Saturday, 6 June 2023

Saturday, 4 July 2023

Saturday, 1 August 2023

Saturday, 5 September 2023

Saturday, 3 October 2023

Saturday, 7 November 2023

Saturday, 5 December 2023