Blog

Lịch thi IELTS đà nẵng 2021 – IELTS Danang Test Schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS đà nẵng 2021

IELTS DANHA LƯU Ý 2021

IELTS Danna sẽ cung cấp một lịch trình thử nghiệm cho năm 2021. Phí kiểm tra IELTS là VND 4.300.000. Vui lòng xem lịch kiểm tra của IELTS Danna dưới đây để biết ngày thử nghiệm vào năm 2021.

Ngày kiểm tra

Loại bài kiểm tra

Phí kiểm tra

Ngày 9 tháng 1

Học thuật

VND 4.300.000

23 tháng 1

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 6 tháng 2

Học thuật

VND 4.300.000

20 tháng 2

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 6 tháng 3

Học thuật

VND 4.300.000

Tháng Ba ngày 20

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 3 tháng 4

Học thuật

VND 4.300.000

17 tháng 4

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 1 tháng 5

Học thuật

VND 4.300.000

15 tháng 5

Đào tạo chung

VND 4.300.000

29 tháng 5

Học thuật

VND 4.300.000

Ngày 12 tháng 6

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 3 tháng 7

Học thuật

VND 4.300.000

17 tháng 7

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 31 tháng 7

Học thuật

VND 4.300.000

Ngày 14 tháng 8

Đào tạo chung

VND 4.300.000

28 tháng 8

Học thuật

VND 4.300.000

Ngày 11 tháng 9

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 2 tháng 10

Học thuật

VND 4.300.000

Ngày 16 tháng 10

Đào tạo chung

VND 4.300.000

30 tháng 10

Học thuật

VND 4.300.000

Ngày 13 tháng 11

Đào tạo chung

VND 4.300.000

Ngày 4 tháng 12

Học thuật

VND 4.300.000

18 tháng 12

Đào tạo chung

VND 4.300.000

IELTS DANHA LƯU Ý 2021

IELTS Danna sẽ cung cấp lịch kiểm tra cho năm 2021. Lịch kiểm tra như sau:

Ngày kiểm tra

Loại thi thử

Hạn cuối đăng ký

Kết quả có sẵn

Ngày 9 tháng 1

Đào tạo học thuật và nói chung

18 tháng 12

25 tháng 1

Ngày 6 tháng 2

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 15 tháng 1

Ngày 22 tháng 2

Ngày 6 tháng 3

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 12 tháng 2

22 tháng 3

Ngày 3 tháng 4

Đào tạo học thuật và nói chung

ngày 12 tháng 3

19 tháng 4

Ngày 8 tháng 5

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 16 tháng 4

May 24

5 tháng 6

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 14 tháng 5

Ngày 21 tháng 6

17 tháng 7

Đào tạo học thuật và nói chung

18 tháng 6

27 tháng 7

Ngày 7 tháng 8

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 16 tháng 7

24 tháng 8

18 tháng 9

Đào tạo học thuật và nói chung

20 tháng 8

28 tháng 9

Ngày 9 tháng 10

Đào tạo học thuật và nói chung

17 tháng 9

Ngày 25 tháng 10

Ngày 6 tháng 11

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 15 tháng 10

Ngày 22 tháng 11

Ngày 4 tháng 12

Đào tạo học thuật và nói chung

Ngày 12 tháng 11

20 tháng 12

IELTS Danna sẽ cung cấp các bài kiểm tra mô-đun đào tạo học thuật và chung về các ngày nêu trên. Hạn chót đăng ký là 2 tuần trước ngày thi thử. Kết quả sẽ có sẵn 25 ngày sau khi kiểm tra.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS Danang Test Schedule 2021

IELTS Danang Test Schedule 2021

IELTS Danang will offer a test schedule for 2021. The IELTS test fee is VND 4,300,000. Please see the IELTS Danang test schedule below for test dates in 2021.

Test Date

Type of Test

Test Fee

January 9

Academic

VND 4,300,000

January 23

General Training

VND 4,300,000

February 6

Academic

VND 4,300,000

February 20

General Training

VND 4,300,000

March 6

Academic

VND 4,300,000

March 20

General Training

VND 4,300,000

April 3

Academic

VND 4,300,000

April 17

General Training

VND 4,300,000

May 1

Academic

VND 4,300,000

May 15

General Training

VND 4,300,000

May 29

Academic

VND 4,300,000

June 12

General Training

VND 4,300,000

July 3

Academic

VND 4,300,000

July 17

General Training

VND 4,300,000

July 31

Academic

VND 4,300,000

August 14

General Training

VND 4,300,000

August 28

Academic

VND 4,300,000

September 11

General Training

VND 4,300,000

October 2

Academic

VND 4,300,000

October 16

General Training

VND 4,300,000

October 30

Academic

VND 4,300,000

November 13

General Training

VND 4,300,000

December 4

Academic

VND 4,300,000

December 18

General Training

VND 4,300,000

IELTS Danang Test Schedule 2021

IELTS Danang will offer a test schedule for 2021. The test schedule is as follows:

Test Date

Test Type

Registration Deadline

Results Available

January 9

Academic and General Training

December 18

January 25

February 6

Academic and General Training

January 15

February 22

March 6

Academic and General Training

February 12

March 22

April 3

Academic and General Training

March 12

April 19

May 8

Academic and General Training

April 16

May 24

June 5

Academic and General Training

May 14

June 21

July 17

Academic and General Training

June 18

July 27

August 7

Academic and General Training

July 16

August 24

September 18

Academic and General Training

August 20

September 28

October 9

Academic and General Training

September 17

October 25

November 6

Academic and General Training

October 15

November 22

December 4

Academic and General Training

November 12

December 20

IELTS Danang will offer the Academic and General Training module tests on the above-mentioned dates. The registration deadline is 2 weeks before the test date. The results will be available 25 days after the test.