Blog

Lịch thi IELTS cần thơ – IELTS test schedule Can Tho

(English below)

Lịch thi IELTS cần thơ

Lịch kiểm tra IELTS có thể tho

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại các trung tâm thử nghiệm của Hội đồng Anh trên khắp thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các ngày và địa điểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Phí kiểm tra IELTS có giá trị cho một lần thử nghiệm. Nếu bạn cần lấy lại bài kiểm tra, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra một lần nữa.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và không thể được chuyển cho người khác hoặc ngày thử nghiệm khác.

Xin lưu ý rằng phí kiểm tra IELTS không bao gồm chi phí của các mô -đun đọc và viết học tập IELTS tùy chọn.

Lịch kiểm tra IELTS có thể tho

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS có giá trị cho một lần thử nghiệm. Nếu bạn cần lấy lại bài kiểm tra, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra một lần nữa.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và không thể được chuyển cho người khác hoặc ngày thử nghiệm khác.

Xin lưu ý rằng phí kiểm tra IELTS không bao gồm chi phí của các mô -đun đọc và viết học tập IELTS tùy chọn.

Lịch kiểm tra IELTS trong Can Tho đã được phát hành! Bài kiểm tra IELTS sẽ diễn ra vào các ngày sau:

27 tháng 5

17 tháng 6

Ngày 8 tháng 7

Ngày 5 tháng 8

Ngày 2 tháng 9

Ngày 7 tháng 10

Ngày 4 tháng 11

Ngày 2 tháng 12

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh. Hạn chót đăng ký là hai tuần trước ngày thi thử.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.500.000. Thanh toán có thể được thực hiện trực tuyến hoặc tại Văn phòng Hội đồng Anh tại Can tho.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và đọc được hoàn thành đầu tiên, tiếp theo là các phần viết và nói.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Tổng thời gian cho phần này là 30 phút.

Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 12-14 câu hỏi. Tổng thời gian cho phần này là 60 phút.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo về ít nhất 150 từ và Nhiệm vụ 2 là một bài luận ít nhất 250 từ. Tổng thời gian cho phần này là 60 phút.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn khoảng 11-14 phút.

Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn. Đăng ký ngay hôm nay và đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để làm bài kiểm tra IELTS trong Can tho!

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule Can Tho

IELTS test schedule Can Tho

The IELTS test is offered at British Council test centres around the world. We offer a wide range of dates and locations to suit your needs.

The IELTS test fee is valid for one test attempt. If you need to retake the test, you will need to pay the test fee again.

The IELTS test fee is non-refundable and cannot be transferred to another person or to another test date.

Please note that the IELTS test fee does not include the cost of the optional IELTS Academic Reading and Writing Modules.

IELTS test schedule Can Tho

IELTS test fee

The IELTS test fee is valid for one test attempt. If you need to retake the test, you will need to pay the test fee again.

The IELTS test fee is non-refundable and cannot be transferred to another person or to another test date.

Please note that the IELTS test fee does not include the cost of the optional IELTS Academic Reading and Writing Modules.

The IELTS test schedule in Can Tho has been released! The IELTS test will take place on the following dates:

May 27

June 17

July 8

August 5

September 2

October 7

November 4

December 2

To register for the IELTS test, please visit the British Council website. The registration deadline is two weeks before the test date.

The IELTS test fee is VND 4,500,000. Payment can be made online or at the British Council office in Can Tho.

The IELTS test is divided into four parts: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are completed first, followed by the writing and speaking sections.

The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The total time for this section is 30 minutes.

The reading section consists of three sections, each with 12-14 questions. The total time for this section is 60 minutes.

The writing section consists of two tasks. Task 1 is a report of at least 150 words, and Task 2 is an essay of at least 250 words. The total time for this section is 60 minutes.

The speaking section consists of an interview of about 11-14 minutes.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score. Scores are reported in whole and half bands.

The IELTS test is a great way to show your English language proficiency. Register today and don’t miss your chance to take the IELTS test in Can Tho!