Blog

Lịch thi IELTS academic 2021 – IELTS Academic 2021

(English below)

Lịch thi IELTS academic 2021

Bài kiểm tra học thuật của IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS được thực hiện bởi hơn 1,4 triệu ứng viên mỗi năm. Nó được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS được tổ chức tại hơn 500 trung tâm thử nghiệm tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

IELTS Học thuật 2021 là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới. Bài kiểm tra đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích học tập, công việc và di cư.

Học thuật IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: dựa trên giấy và phân phối máy tính. thi thử dựa trên giấy được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia, trong khi bài kiểm tra phân phối máy tính được cung cấp tới 48 lần một tháng tại hơn 60 quốc gia.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ được dành thời gian để đọc các câu hỏi trước mỗi phần. Các phần sẽ ngày càng khó khăn hơn khi thi thử tiến triển.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có một loại văn bản khác nhau. Bạn sẽ được dành thời gian để đọc các văn bản trước mỗi phần. Các phần sẽ ngày càng khó khăn hơn khi thi thử tiến triển.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một số dữ liệu, một quy trình hoặc biểu đồ. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, một đối số hoặc một vấn đề.

Phát biểu: Phần nói bao gồm ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi chung về bản thân và gia đình. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong 1-2 phút. Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về chủ đề từ Phần 2 về chiều sâu hơn.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS Academic 2021

The IELTS Academic test is designed to assess the language ability of candidates who want to study or train in an English-speaking university. The test is divided into four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The IELTS Academic test is taken by over 1.4 million candidates each year. It is recognized by over 10,000 institutions in 140 countries, including the UK, the USA, Canada, Australia and New Zealand.

The IELTS Academic test is held in over 500 test centers in over 100 countries around the world.

IELTS Academic 2021 is an international English language test that is widely recognised by universities, employers and governments around the world. The test assesses your ability to communicate in English in an academic context. It is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes.

IELTS Academic is available in two test formats: Paper-based and Computer-delivered. The Paper-based test is offered up to four times a month in over 140 countries, while the Computer-delivered test is offered up to 48 times a month in over 60 countries.

The IELTS Academic test is made up of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Listening: The Listening section comprises four sections, each with 10 questions. You will be given time to read the questions before each section. The sections will become progressively more difficult as the test progresses.

Reading: The Reading section comprises three sections, each with a different type of text. You will be given time to read the texts before each section. The sections will become progressively more difficult as the test progresses.

Writing: The Writing section comprises two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to describe some data, a process or a graph. In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, an argument or a problem.

Speaking: The Speaking section comprises three parts: Part 1, Part 2 and Part 3. In Part 1, you will be asked general questions about yourself and your family. In Part 2, you will be asked to speak about a topic for 1-2 minutes. In Part 3, you will be asked to discuss the topic from Part 2 in more depth.