Blog

Lich thi IELTS 2023 – IELTS Test schedule 2023

(English below)

Lich thi IELTS 2023

Lịch thử nghiệm IELTS cho năm 2023 đã được phát hành. Dưới đây là ngày và địa điểm của các bài kiểm tra.

Lịch kiểm tra IELTS 2023

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra là cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, và cũng được một số nhà tuyển dụng chấp nhận như một thước đo khả năng tiếng Anh.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia thi thử muốn học tại một trường đại học và phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Phần nói là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng ba phần khác khác nhau. Phiên bản học thuật có nhiều câu hỏi và văn bản khó hơn, và tập trung vào các chủ đề học thuật. Phiên bản đào tạo chung có các câu hỏi và văn bản dễ dàng hơn, và tập trung vào các chủ đề chung hơn.

Bạn có thể làm bài kiểm tra IELTS tại một trong nhiều trung tâm thi thử trên khắp thế giới. Bài kiểm tra được cung cấp tối đa bốn lần một tháng và bạn có thể chọn ngày và thời gian thuận tiện nhất cho bạn.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể xem ngày và thời gian thi thử và chọn một tài khoản thuận tiện nhất cho bạn. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra, đó là $ 250 USD.

Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí, bạn sẽ cần chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm sách, tài nguyên trực tuyến và các khóa học chuẩn bị IELTS.

Bài kiểm tra IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể thành công. Chúc may mắn!

Tags: IELTS

 


 

IELTS Test schedule 2023

The IELTS Test Schedule for 2023 has been released. Here are the dates and locations of the tests.

IELTS Test Schedule 2023

IELTS, the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The test is required for non-native English speakers who want to study at a university where English is the language of instruction, and is also accepted by some employers as a measure of English language ability.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for test takers who want to study at a university, and the General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is composed of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is the same for both versions of the test, but the other three sections differ. The Academic version has more difficult questions and texts, and focuses on academic topics. The General Training version has easier questions and texts, and focuses on more general topics.

You can take the IELTS test at one of the many test centers around the world. The test is offered up to four times a month, and you can choose the date and time that is most convenient for you.

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website. Once you have created an account, you will be able to see the test dates and times, and choose the one that is most convenient for you. You will also need to pay the test fee, which is $250 USD.

Once you have registered and paid the fee, you will need to prepare for the IELTS test. There are many resources available to help you prepare, including books, online resources, and IELTS preparation courses.

The IELTS test is a challenging test, but with proper preparation, you can succeed. Good luck!