Blog

Lịch thi IELTS 2023 hà nội – IELTS 2023 exam schedule Hanoi

(English below)

Lịch thi IELTS 2023 hà nội

Lịch thi IELTS 2023 HANOI

Lịch thi IELTS 2023 cho Hà Nội đã được công bố! Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho mục đích học tập, công việc và di cư. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Lịch thi IELTS 2023 cho Hà Nội như sau:

Mô -đun học thuật:

Tháng Ba ngày 20

15 tháng 5

Ngày 10 tháng 7

Ngày 4 tháng 9

20 tháng 11

Mô -đun đào tạo chung:

27 tháng 3

Ngày 22 tháng 5

17 tháng 7

Ngày 11 tháng 9

27 tháng 11

Phí kiểm tra IELTS là $ 195 USD.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS, vui lòng truy cập trang web chính thức của IELTS để biết thêm thông tin và đăng ký kiểm tra.

Lịch thi IELTS 2023 cho Hà Nội đã được phát hành và chúng tôi rất vui được chia sẻ nó với bạn! Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 16 tháng Năm. Xin lưu ý rằng phí kiểm tra là $ 250 USD. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói sẽ được tiến hành cùng ngày với bài kiểm tra, trong khi ba phần còn lại sẽ được tổ chức vào các ngày khác nhau. Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn và được các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới chấp nhận rộng rãi. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, chúng tôi khuyên bạn nên làm bài kiểm tra IELTS.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2023 exam schedule Hanoi

IELTS 2023 exam schedule Hanoi

The IELTS 2023 exam schedule for Hanoi has been announced! The IELTS exam is an international English language proficiency test that is required for study, work, and migration purposes. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The test is offered in two versions: Academic and General Training.

The IELTS 2023 exam schedule for Hanoi is as follows:

Academic Module:

March 20

May 15

July 10

September 4

November 20

General Training Module:

March 27

May 22

July 17

September 11

November 27

The IELTS test fee is $195 USD.

If you are interested in taking the IELTS exam, please visit the official IELTS website for more information and to register for the test.

The IELTS 2023 exam schedule for Hanoi has been released and we are pleased to share it with you! The test will be held on Saturday, May 16th. Please note that the test fee is $250 USD. The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section will be conducted on the same day as the test, while the other three sections will be held on different days. The IELTS test is designed to assess your English language skills, and is widely accepted by universities and employers around the world. If you are planning to study or work in an English-speaking country, we highly recommend that you take the IELTS test.