Blog

Lịch thi IELTS 2023 đà nẵng – IELTS 2023 Test Schedule Da Nang

(English below)

Lịch thi IELTS 2023 đà nẵng

Lịch thử nghiệm IELTS 2023 cho Da Nang đã được phát hành. Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Tháng Ba ngày 20

15 tháng 5

Ngày 10 tháng 7

Ngày 4 tháng 9

20 tháng 11

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

Lịch kiểm tra IELTS 2023 Da Nang đã được công bố và bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Trường quốc tế đùi

Thời gian báo cáo: 12:30 tối

Thời gian bắt đầu kiểm tra: 1:00 chiều

Thời gian kết thúc kiểm tra: 4:15 chiều

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.700.000.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất với các phiên bản đào tạo học thuật và chung riêng biệt. Bạn sẽ làm bài kiểm tra IELTS phù hợp với nhu cầu của bạn.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

Nếu bạn đang sử dụng IELTS cho mục đích thị thực của Vương quốc Anh, bạn sẽ cần phải thực hiện phiên bản học tập của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.700.000.

Định dạng thi thử

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính bao gồm bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)
Đọc (60 phút)
Viết (60 phút)
Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần kiểm tra

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe dài 30 phút (cộng với 10 phút thời gian chuyển) và bao gồm bốn phần.

Đọc

Bài kiểm tra đọc dài một giờ và có ba phần.

Viết

Bài kiểm tra viết dài một giờ và có hai phần.

Nói

Bài kiểm tra nói dài 11 phút14 và được thực hiện dưới dạng một cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa người làm bài kiểm tra và một giám khảo.

Kết quả

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Người làm bài kiểm tra sẽ nhận được một mẫu báo cáo thi thử (TRF) sẽ nêu rõ điểm số ban nhạc và điểm số của họ cho mỗi trong bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm phần, được làm tròn vào toàn bộ hoặc một nửa ban nhạc gần nhất.

Bốn điểm phần được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Lịch kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào các ngày sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Trường quốc tế đùi

Thời gian báo cáo: 12:30 tối

Thời gian bắt đầu kiểm tra: 1:00 chiều

Thời gian kết thúc kiểm tra: 4:15 chiều

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.700.000.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2023 Test Schedule Da Nang

The IELTS 2023 Test Schedule for Da Nang has been released. The test will be held on the following dates:

March 20

May 15

July 10

September 4

November 20

To register for the IELTS test, please visit the IELTS website.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS 2023 Test Schedule Da Nang has been announced and the test will be held on the following dates:

Test Date: Saturday, 9 May 2023

Venue: Đà Nẵng International School, 36 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khe, Đà Nẵng

Reporting Time: 12:30pm

Test Start Time: 1:00pm

Test End Time: 4:15pm

The IELTS test fee is VND 4,700,000.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English test with separate Academic and General Training versions. You will take the IELTS test that is appropriate for your needs.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

If you are taking IELTS for UK visa purposes, you will need to take the Academic version of the test.

The IELTS test fee is the same for both versions of the test.

The IELTS test fee is VND 4,700,000.

Test Format

IELTS is a paper-based or computer-delivered test consisting of four sections:

Listening (30 minutes)
Reading (60 minutes)
Writing (60 minutes)
Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test sections

Listening

The Listening test is 30 minutes long (plus 10 minutes transfer time) and covers four sections.

Reading

The Reading test is one hour long and has three sections.

Writing

The Writing test is one hour long and has two sections.

Speaking

The Speaking test is 11–14 minutes long and is conducted in the form of a face-to-face interview between the test taker and an examiner.

Results

IELTS results are reported on a 9-band scale.

The test taker will receive a Test Report Form (TRF) which will state their Overall Band Score and their scores for each of the four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Overall Band Score is the average of the four section scores, rounded to the nearest whole or half band.

The four section scores are reported in whole and half bands.

IELTS Test Schedule

The IELTS test is held on the following dates:

Test Date: Saturday, 9 May 2023

Venue: Đà Nẵng International School, 36 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khe, Đà Nẵng

Reporting Time: 12:30pm

Test Start Time: 1:00pm

Test End Time: 4:15pm

The IELTS test fee is VND 4,700,000.