Blog

Lịch thi IELTS 2022 – IELTS 2022 exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS 2022

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. IELTS là một trong hai bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi. Hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ cũng chấp nhận IELTS.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các trình thực hiện kiểm tra đều có cùng các mô -đun nghe và nói, trong khi các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc người làm bài kiểm tra có thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra hay không.

Người tham gia thử nghiệm được cho một điểm ban nhạc cho mỗi phần và điểm tổng thể. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm ban nhạc riêng lẻ.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với điểm số từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Lịch thi IELTS 2022

Lịch thi IELTS 2022 đã được phát hành. Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Ngày 12 tháng 2

ngày 12 tháng 3

Ngày 16 tháng 4

Ngày 14 tháng 5

Ngày 11 tháng 6

Ngày 9 tháng 7

Ngày 6 tháng 8

Ngày 3 tháng 9

Ngày mồng 1 tháng mười

Ngày 5 tháng 11

Ngày 3 tháng 12

Lịch thi IELTS 2022 đã được công bố và hiện có sẵn để xem trực tuyến. Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được thực hiện bởi hơn hai triệu người mỗi năm. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi mọi người từ khắp nơi trên thế giới và được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ để giúp họ quyết định xem một người có đủ khả năng bằng tiếng Anh hay không.

Lịch thi IELTS 2022 như sau:

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện theo hai định dạng: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật được thực hiện bởi những người muốn học ở cấp đại học hoặc muốn đăng ký đăng ký chuyên nghiệp. Mô-đun đào tạo chung được thực hiện bởi những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Ngày kiểm tra IELTS cho năm 2022 như sau:

Phí kiểm tra IELTS cho năm 2022 như sau:

thi thử IELTS được thực hiện tại hơn 1.000 trung tâm thi thử tại 140 quốc gia trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2022 exam schedule

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions. Over 3,000 academic institutions in the United States also accept IELTS.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test takers take the same Listening and Speaking modules, while the Reading and Writing modules differ depending on whether the test taker is taking the Academic or General Training version of the test.

Test takers are given a band score for each section and an overall band score. The overall band score is the average of the four individual band scores.

IELTS is graded on a 9-band scale, with scores ranging from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS 2022 exam schedule

The IELTS 2022 exam schedule has been released. The exam will be held on the following dates:

February 12

March 12

April 16

May 14

June 11

July 9

August 6

September 3

October 1

November 5

December 3

The IELTS 2022 exam schedule has been announced and it is now available to view online. The IELTS exam is an international English language test that is taken by over two million people each year. The IELTS test is divided into four sections: reading, writing, listening and speaking. The IELTS test is taken in order to assess a person’s ability to communicate in English. The IELTS test is taken by people from all over the world and is used by universities, employers and governments to help them decide whether a person is competent in English.

The IELTS 2022 exam schedule is as follows:

The IELTS test is taken in two formats: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is taken by people who want to study at university level or who want to apply for professional registration. The General Training Module is taken by people who want to migrate to an English-speaking country or who need to provide evidence of their English language proficiency for work or other purposes.

The IELTS test is taken on different dates throughout the year. The IELTS test dates for 2022 are as follows:

The IELTS test fee for 2022 is as follows:

The IELTS test is taken at over 1,000 test centres in 140 countries around the world. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations.