Blog

Lịch thi IELTS 2021 vinh – IELTS 2021 Vinh Test schedule

(English below)

Lịch thi IELTS 2021 vinh

Lịch kiểm tra IELTS 2021 VIN

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bốn lĩnh vực chính: nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL).

Ngày thử nghiệm được cung cấp tới bốn lần một tháng và được tổ chức vào thứ Năm và thứ Bảy. Phí kiểm tra là VND 4.950.000.

Lịch kiểm tra IELTS 2021 VIN:

Thứ Năm, ngày 21 tháng 1

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1

Thứ năm, ngày 4 tháng 2

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2

Thứ năm, ngày 18 tháng 2

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2

Thứ năm, ngày 4 tháng 3

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 3

Thứ năm, ngày 18 tháng 3

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3

Lịch kiểm tra IELTS 2021 VIN

Lịch kiểm tra IELTS 2021 VIN đã được công bố và kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2021. Các ứng cử viên sẵn sàng làm bài kiểm tra hiện có thể đăng ký. Ngày cuối cùng để đăng ký thi thử IELTS 2021 VIN là ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Bài kiểm tra IELTS 2021 VINH là một cuộc kiểm tra quan trọng cho các ứng cử viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ ở nước ngoài. Điểm IELTS được coi là bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các ứng cử viên. thi thử IELTS 2021 VINH là một thi thử do máy tính phân phối và tổng thời gian thi thử là 2 giờ 45 phút.

thi thử IELTS 2021 VINH được chia thành bốn phần là; Lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc có tổng cộng 40 câu hỏi mỗi và các ứng viên được cho 60 phút để hoàn thành các phần này. Các phần viết và nói có tổng cộng 2 nhiệm vụ và các ứng cử viên được cung cấp 60 phút để hoàn thành các phần này.

thi thử IELTS 2021 VIN sẽ được tổ chức thành hai vị trí; Buổi sáng và buổi chiều. Khe buổi sáng là từ 9:00 sáng đến 12:00 tối và khe chiều là từ 2:00 chiều đến 5:00 chiều. Các ứng cử viên sẽ làm bài kiểm tra có thể chọn vị trí ưa thích của họ tại thời điểm đăng ký.

Bài kiểm tra IELTS 2021 VIN là một bài kiểm tra trên giấy và các ứng cử viên sẽ làm bài kiểm tra có thể nhận được kết quả của họ trong vòng 13 ngày. thi thử IELTS 2021 VIN có giá trị trong khoảng thời gian hai năm.

Bài kiểm tra IELTS 2021 VINH là một cuộc kiểm tra quan trọng cho các ứng cử viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ ở nước ngoài. Điểm IELTS được coi là bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các ứng cử viên. thi thử IELTS 2021 VINH là một thi thử do máy tính phân phối và tổng thời gian thi thử là 2 giờ 45 phút.

thi thử IELTS 2021 VINH được chia thành bốn phần là; Lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc có tổng cộng 40 câu hỏi mỗi và các ứng viên được cho 60 phút để hoàn thành các phần này. Các phần viết và nói có tổng cộng 2 nhiệm vụ và các ứng cử viên được cung cấp 60 phút để hoàn thành các phần này.

thi thử IELTS 2021 VIN sẽ được tổ chức thành hai vị trí; Buổi sáng và buổi chiều. Khe buổi sáng là từ 9:00 sáng đến 12:00 tối và khe chiều là từ 2:00 chiều đến 5:00 chiều. Các ứng cử viên sẽ làm bài kiểm tra có thể chọn vị trí ưa thích của họ tại thời điểm đăng ký.

Bài kiểm tra IELTS 2021 VIN là một bài kiểm tra trên giấy và các ứng cử viên sẽ làm bài kiểm tra có thể nhận được kết quả của họ trong vòng 13 ngày. thi thử IELTS 2021 VIN có giá trị trong khoảng thời gian hai năm.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2021 Vinh Test schedule

IELTS 2021 Vinh Test schedule

IELTS is the International English Language Testing System, which is recognized by universities and employers in many countries, including the UK, the US, Canada, Australia, and New Zealand. The IELTS test assesses your ability to communicate in English in four key areas: listening, reading, writing, and speaking.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

Test dates are offered up to four times a month and are held on Thursdays and Saturdays. The test fee is VND 4,950,000.

IELTS 2021 Vinh Test schedule:

Thursday, January 21

Saturday, January 30

Thursday, February 4

Saturday, February 13

Thursday, February 18

Saturday, February 27

Thursday, March 4

Saturday, March 13

Thursday, March 18

Saturday, March 27

IELTS 2021 Vinh Test Schedule

IELTS 2021 Vinh Test Schedule has been announced and the examination is going to be held on April 17, 2021. The candidates who are willing to take the test can now apply for it. The last date to apply for the IELTS 2021 Vinh Test is March 31, 2021.

The IELTS 2021 Vinh Test is an important examination for the candidates who want to pursue their higher education in foreign countries. The IELTS score is considered as a proof of the English language proficiency of the candidates. The IELTS 2021 Vinh Test is a computer-delivered test and the total duration of the test is 2 hours and 45 minutes.

The IELTS 2021 Vinh Test is divided into four sections namely; Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening and Reading sections have a total of 40 questions each and the candidates are given 60 minutes to complete these sections. The Writing and Speaking sections have a total of 2 tasks each and the candidates are given 60 minutes to complete these sections.

The IELTS 2021 Vinh Test is going to be held in two slots; morning and afternoon. The morning slot is from 9:00 AM to 12:00 PM and the afternoon slot is from 2:00 PM to 5:00 PM. The candidates who are going to take the test can choose their preferred slot at the time of registration.

The IELTS 2021 Vinh Test is a paper-based test and the candidates who are going to take the test can get their results within 13 days. The IELTS 2021 Vinh Test is valid for a period of two years.

The IELTS 2021 Vinh Test is an important examination for the candidates who want to pursue their higher education in foreign countries. The IELTS score is considered as a proof of the English language proficiency of the candidates. The IELTS 2021 Vinh Test is a computer-delivered test and the total duration of the test is 2 hours and 45 minutes.

The IELTS 2021 Vinh Test is divided into four sections namely; Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening and Reading sections have a total of 40 questions each and the candidates are given 60 minutes to complete these sections. The Writing and Speaking sections have a total of 2 tasks each and the candidates are given 60 minutes to complete these sections.

The IELTS 2021 Vinh Test is going to be held in two slots; morning and afternoon. The morning slot is from 9:00 AM to 12:00 PM and the afternoon slot is from 2:00 PM to 5:00 PM. The candidates who are going to take the test can choose their preferred slot at the time of registration.

The IELTS 2021 Vinh Test is a paper-based test and the candidates who are going to take the test can get their results within 13 days. The IELTS 2021 Vinh Test is valid for a period of two years.