Blog

Lịch thi IELTS 2021 tại hà nội – IELTS 2021 exam schedule in Hanoi

(English below)

Lịch thi IELTS 2021 tại hà nội

Lịch thi IELTS 2021 tại Hà Nội đã được phát hành. Dưới đây là những ngày quan trọng mà bạn cần biết.

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội như sau:

Ngày 15 tháng 5 năm 2021 – Hạn chót đăng ký

Ngày 5 tháng 6 năm 2021 – Ngày thi

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 – Ngày kết quả

Để đăng ký kỳ thi IELTS 2021, vui lòng truy cập trang web chính thức.

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội đã được công bố! Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

15 tháng 5

Ngày 12 tháng 6

Ngày 10 tháng 7

Ngày 14 tháng 8

Ngày 11 tháng 9

Ngày 9 tháng 10

Ngày 13 tháng 11

Ngày 11 tháng 12

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội như sau:

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội đã được công bố! Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

15 tháng 5

Ngày 12 tháng 6

Ngày 10 tháng 7

Ngày 14 tháng 8

Ngày 11 tháng 9

Ngày 9 tháng 10

Ngày 13 tháng 11

Ngày 11 tháng 12

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội như sau:

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội đã được công bố! Bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

15 tháng 5

Ngày 12 tháng 6

Ngày 10 tháng 7

Ngày 14 tháng 8

Ngày 11 tháng 9

Ngày 9 tháng 10

Ngày 13 tháng 11

Ngày 11 tháng 12

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội như sau:

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2021 exam schedule in Hanoi

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi has been released. Here are the important dates that you need to know.

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi is as follows:

May 15, 2021 – Registration Deadline

June 5, 2021 – Exam Date

June 19, 2021 – Results Date

To register for the IELTS 2021 exam, please visit the official website.

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi has been announced! The exam will be held on the following dates:

May 15

June 12

July 10

August 14

September 11

October 9

November 13

December 11

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi is as follows:

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi has been announced! The exam will be held on the following dates:

May 15

June 12

July 10

August 14

September 11

October 9

November 13

December 11

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi is as follows:

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi has been announced! The exam will be held on the following dates:

May 15

June 12

July 10

August 14

September 11

October 9

November 13

December 11

The IELTS 2021 exam schedule in Hanoi is as follows: