Blog

Lich thi IELTS 2021 – IELTS Test schedule 2021

(English below)

Lich thi IELTS 2021

Lịch kiểm tra IELTS 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được phát hành. Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại một trường đại học hoặc cao đẳng nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Lịch kiểm tra IELTS cho phiên bản học thuật như sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho phiên bản đào tạo chung như sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 đã được phát hành và có một vài thay đổi cần biết. Thay đổi lớn nhất là bài kiểm tra IELTS bây giờ sẽ được cung cấp vào thứ bảy, thay vì Chủ nhật truyền thống. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày thi thử đầu tiên vào tháng 1 năm 2021.

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Lịch kiểm tra IELTS cho năm 2021 như sau:

Ngày 9 tháng 1 năm 2021

Ngày 6 tháng 2 năm 2021

Ngày 6 tháng 3 năm 2021

Ngày 3 tháng 4 năm 2021

Ngày 1 tháng 5 năm 2021

Ngày 5 tháng 6 năm 2021

Ngày 3 tháng 7 năm 2021

Ngày 7 tháng 8 năm 2021

Ngày 4 tháng 9 năm 2021

Ngày 2 tháng 10 năm 2021

Ngày 6 tháng 11 năm 2021

Ngày 4 tháng 12 năm 2021

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và trả phí kiểm tra. Phí kiểm tra hiện là $ 250 USD. Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí, bạn sẽ cần chọn ngày thi thử và trung tâm thi thử. Có hơn 1.500 trung tâm thi thử tại 140 quốc gia trên thế giới.

Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất. Điểm trung bình là 5,5. Để có được số điểm từ 7 trở lên, bạn sẽ cần có khả năng sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng một cách chính xác. Bạn cũng sẽ cần có khả năng hiểu các điểm chính của các văn bản phức tạp và có thể thể hiện ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và trôi chảy.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS vào năm 2021, hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Sử dụng các bài kiểm tra thực hành IELTS để làm quen với định dạng thi thử và xác định các khu vực mà bạn cần phải làm việc. Bạn càng chuẩn bị, điểm số của bạn sẽ càng cao.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Test schedule 2021

IELTS Test schedule 2021

The IELTS test schedule for 2021 has been released. The IELTS test is an international English language test that is required for non-native English speakers who wish to study at a university or college where English is the language of instruction. The IELTS test is offered in two versions, the Academic version and the General Training version. The IELTS test schedule for the Academic version is as follows:

Test date: Saturday, January 9, 2021

Registration deadline: Friday, December 18, 2020

Test date: Saturday, February 6, 2021

Registration deadline: Friday, January 15, 2021

Test date: Saturday, March 6, 2021

Registration deadline: Friday, February 12, 2021

Test date: Saturday, April 10, 2021

Registration deadline: Friday, March 19, 2021

Test date: Saturday, May 8, 2021

Registration deadline: Friday, April 16, 2021

Test date: Saturday, June 5, 2021

Registration deadline: Friday, May 14, 2021

Test date: Saturday, July 10, 2021

Registration deadline: Friday, June 18, 2021

The IELTS test schedule for the General Training version is as follows:

Test date: Saturday, January 9, 2021

Registration deadline: Friday, December 18, 2020

Test date: Saturday, February 6, 2021

Registration deadline: Friday, January 15, 2021

Test date: Saturday, March 6, 2021

Registration deadline: Friday, February 12, 2021

Test date: Saturday, April 10, 2021

Registration deadline: Friday, March 19, 2021

Test date: Saturday, May 8, 2021

Registration deadline: Friday, April 16, 2021

Test date: Saturday, June 5, 2021

Registration deadline: Friday, May 14, 2021

Test date: Saturday, July 10, 2021

Registration deadline: Friday, June 18, 2021

The IELTS test schedule for 2021 has been released and there are a few changes to be aware of. The biggest change is that the IELTS test will now be offered on a Saturday, instead of the traditional Sunday. This change is effective from the first test date in January 2021.

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

The IELTS test schedule for 2021 is as follows:

January 9, 2021

February 6, 2021

March 6, 2021

April 3, 2021

May 1, 2021

June 5, 2021

July 3, 2021

August 7, 2021

September 4, 2021

October 2, 2021

November 6, 2021

December 4, 2021

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website and pay the test fee. The test fee is currently $250 USD. Once you have registered and paid the fee, you will need to select a test date and a test center. There are over 1,500 test centers in 140 countries around the world.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score. The average score is a 5.5. To get a score of 7 or above, you will need to be able to use a range of grammar structures and vocabulary accurately. You will also need to be able to understand the main points of complex texts and be able to express your ideas clearly and fluently.

If you are planning on taking the IELTS test in 2021, start preparing now. Use IELTS practice tests to familiarize yourself with the test format and to identify areas that you need to work on. The more prepared you are, the higher your score will be.