Blog

Lịch thi IELTS 2021 hcm – IELTS 2021 HCM

(English below)

Lịch thi IELTS 2021 hcm

IELTS 2021 HCM (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 và Chủ nhật, ngày 3 tháng 5.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi là thước đo an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh.

IELTS 2021 HCM là một bài kiểm tra quan trọng đối với các sinh viên đang có kế hoạch học tại các trường đại học hoặc cao đẳng nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Bài kiểm tra IELTS cũng được công nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho mục đích học tập, công việc và nhập cư. Bài kiểm tra có hai phiên bản, đào tạo học thuật và chung, khác nhau về nội dung và sự tập trung. Bài kiểm tra của IELTS được sở hữu và quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

thi thử IELTS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989 và kể từ đó đã trở thành một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm. thi thử có sẵn ở hơn 140 quốc gia và có hơn 1.600 địa điểm thi thử trên toàn thế giới.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất sử dụng hệ thống tính điểm chín băng tần để ghi điểm kiểm tra về trình độ ngôn ngữ của họ. Thang đo chín băng tần là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đo lường khả năng ngôn ngữ trên thang điểm từ người không sử dụng (điểm ban nhạc 1) đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9).

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS 2021 là phiên bản mới nhất của bài kiểm tra IELTS và hiện có sẵn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Da Nang.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

IELTS 2021 là phiên bản mới nhất của bài kiểm tra IELTS và hiện có sẵn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Da Nang.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2021 HCM

IELTS 2021 HCM (Hanoi, Ho Chi Minh City) will be held on Saturday, 2 May and Sunday, 3 May.

The IELTS test is an international English language test that is widely recognised as a secure, valid and reliable measure of English language proficiency.

IELTS 2021 HCM is an important test for students who are planning to study at universities or colleges where English is the language of instruction. The IELTS test is also recognised by professional organisations, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for study, work and immigration purposes. The test has two versions, the Academic and the General Training, which differ in content and focus. The IELTS test is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

The IELTS test was first introduced in 1989 and has since become one of the world’s most popular English language proficiency tests, with over 3 million tests taken each year. The test is available in over 140 countries and there are over 1,600 test locations worldwide.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that uses a nine-band scoring system to score test-takers on their language proficiency. The nine-band scale is an internationally recognised standard that measures language ability on a scale from non-user (band score 1) to expert (band score 9).

IELTS scores are valid for two years.

IELTS 2021 is the latest version of the IELTS test and is now available in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

The IELTS test fee is VND 4,650,000.

To register for the IELTS test, please visit the IELTS website.

IELTS 2021 is the latest version of the IELTS test and is now available in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

The IELTS test fee is VND 4,650,000.

To register for the IELTS test, please visit the IELTS website.