Blog

Lịch thi idp hà nội 2023 – IDP Hanoi Exam Schedule 2023

(English below)

Lịch thi idp hà nội 2023

Lịch thi IDP HANOI 2023

Bạn đang tìm kiếm lịch thi IDP Hà Nội 2023? Không tìm đâu xa! Chúng tôi có tất cả các thông tin bạn cần ngay tại đây.

Lịch thi IDP Hà Nội 2023 như sau:

Ngày 15 tháng 1

Ngày 12 tháng 2

ngày 12 tháng 3

Ngày 9 tháng 4

Ngày 14 tháng 5

Ngày 11 tháng 6

Ngày 9 tháng 7

Ngày 13 tháng 8

Ngày 10 tháng 9

Ngày 8 tháng 10

Ngày 12 tháng 11

Ngày 10 tháng 12

Đánh dấu lịch của bạn và bắt đầu học tập! May mắn nhất!

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Đại học tiếng Anh đánh giá tiếng Anh. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Nó có hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Học thuật dành cho những người nộp đơn vào trường đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp. Đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần làm việc hoặc học tập tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

Phí kiểm tra IELTS hiện là VND 4.920.000.

Ngày kiểm tra IELTS 2023 ở Hà Nội

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 28 tháng 3

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 25 tháng 4

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 16 tháng 5

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 30 tháng 5

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 13 tháng 6

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 27 tháng 6

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 11 tháng 7

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 25 tháng 7

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 08 tháng 8

Huấn luyện học thuật và chung – Thứ Bảy ngày 22 tháng 8

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 05 tháng 9

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 19 tháng 9

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 03 tháng 10

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 17 tháng 10

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 31 tháng 10

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 14 tháng 11

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 28 tháng 11

Đào tạo học tập và chung – Thứ Bảy ngày 12 tháng 12

Nếu bạn muốn đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS HANOI hoặc liên hệ với chúng tôi tại

Đường dây nóng IELTS: (+84) 24 3934 5588

Email: ielts.hanoi@idp.com

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Hanoi Exam Schedule 2023

IDP Hanoi Exam Schedule 2023

Are you looking for the IDP Hanoi Exam Schedule 2023? Look no further! We have all the information you need right here.

The IDP Hanoi Exam Schedule 2023 is as follows:

January 15

February 12

March 12

April 9

May 14

June 11

July 9

August 13

September 10

October 8

November 12

December 10

Mark your calendars and start studying! Best of luck!

IELTS is the International English Language Testing System, which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. It has two versions: Academic and General Training. Academic is for people applying to university or for professional registration. General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need to work or study where English is the language of communication.

The IELTS test fee is currently VND 4,920,000.

IELTS test dates 2023 in Hanoi

Academic and General Training – Saturday 28 March

Academic and General Training – Saturday 25 April

Academic and General Training – Saturday 16 May

Academic and General Training – Saturday 30 May

Academic and General Training – Saturday 13 June

Academic and General Training – Saturday 27 June

Academic and General Training – Saturday 11 July

Academic and General Training – Saturday 25 July

Academic and General Training – Saturday 08 August

Academic and General Training – Saturday 22 August

Academic and General Training – Saturday 05 September

Academic and General Training – Saturday 19 September

Academic and General Training – Saturday 03 October

Academic and General Training – Saturday 17 October

Academic and General Training – Saturday 31 October

Academic and General Training – Saturday 14 November

Academic and General Training – Saturday 28 November

Academic and General Training – Saturday 12 December

If you want to register for the IELTS test, please visit the IDP IELTS Hanoi website or contact us at

IELTS Hotline: (+84) 24 3934 5588

Email: ielts.hanoi@idp.com