Blog

Lịch thi idp hà nội 2021 – IDP Hanoi Exam Schedule 2021

(English below)

Lịch thi idp hà nội 2021

Lịch thi IDP HANOI 2021

Bạn đang tìm kiếm lịch thi IDP Hà Nội mới nhất 2021? Không phải lo lắng nữa, chúng tôi đã có bạn bảo hiểm!

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần được tính theo thang điểm 0-9, với 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như một trường đại học. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, như Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như một trường đại học. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, như Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như một trường đại học. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, như Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh.

Lịch thi IELTS 2021 ở Hà Nội

Lịch thi IELTS cho năm 2021 đã được phát hành và chúng tôi hiện có thể chia sẻ nó với bạn. Kỳ thi IELTS sẽ diễn ra vào các ngày sau:

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1

Chủ nhật, ngày 24 tháng 1

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 2

Chủ nhật, ngày 21 tháng 2

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3

Chủ nhật, ngày 7 tháng 3

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 3

Chủ nhật, ngày 21 tháng 3

Kỳ thi IELTS sẽ được tổ chức tại các địa điểm sau:

Hội đồng Anh Hà Nội

Hà Nội IDP IELTS

Bạn có thể đăng ký bài kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc thông qua trang web IELTS Việt Nam. Phí đăng ký là $ 285 USD.

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra. Các phần khác là trắc nghiệm và được hoàn thành trên máy tính.

Kỳ thi IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này là hữu ích và bạn sẽ sớm đăng ký kỳ thi IELTS.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Hanoi Exam Schedule 2021

IDP Hanoi Exam Schedule 2021

Are you looking for the latest IDP Hanoi Exam Schedule 2021? Worry no more, we have got you covered!

The International English Language Testing System, or IELTS, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency by universities, employers, and governments around the world.

The IELTS test has four components: listening, reading, writing, and speaking. Each component is scored on a scale of 0-9, with 0 being the lowest and 9 being the highest.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at a higher education institution, such as a university. The General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country, such as Australia, Canada, or the United Kingdom.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at a higher education institution, such as a university. The General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country, such as Australia, Canada, or the United Kingdom.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at a higher education institution, such as a university. The General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country, such as Australia, Canada, or the United Kingdom.

IELTS Exam Schedule 2021 in Hanoi

The IELTS Exam Schedule for 2021 has been released and we are now able to share it with you. The IELTS Exam will take place on the following dates:

Saturday, January 23

Sunday, January 24

Saturday, February 6

Sunday, February 7

Saturday, February 20

Sunday, February 21

Saturday, March 6

Sunday, March 7

Saturday, March 20

Sunday, March 21

The IELTS Exam will be held at the following locations:

Hanoi British Council

Hanoi IDP IELTS

You can register for the IELTS Exam online or through the IELTS Vietnam website. The registration fee is $285 USD.

The IELTS Exam is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who wish to study at a university where English is the language of instruction. The General Training Module is for those who wish to migrate to an English-speaking country.

The IELTS Exam consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted face-to-face with an examiner. The other sections are multiple-choice and are completed on a computer.

The IELTS Exam is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score. Scores are reported in whole and half bands.

We hope that this information is helpful and that you will register for the IELTS Exam soon.