Blog

Lịch thi idp đà nẵng – IDP Da Nang exam schedule

(English below)

Lịch thi idp đà nẵng

Lịch thi IDP da Nang

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một bài kiểm tra được thực hiện bởi những người muốn học ở một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần chứng minh sự thành thạo tiếng Anh của họ cho mục đích làm việc hoặc nhập cư. IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người cần tiếng Anh cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

Lịch thi IDP da Nang như sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thời gian: 8:30 sáng – 12:00 tối

Địa điểm: IDP da Nang, 12 Pham Ngu Lao Street, Da Nang

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS.

IELTS da Nang hiện đang mở để đăng ký!

Trung tâm kiểm tra IDP IELTS da Nang hiện đang mở để đăng ký. Ngày thi thử IELTS đầu tiên là vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS kiểm tra mô -đun đào tạo học thuật và chung.

Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Bài kiểm tra trên giấy

Kiểm tra phân phối máy tính

Trung tâm kiểm tra IDP IELTS da Nang cung cấp cả hai định dạng thi thử.

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Định dạng thi thử

Trung tâm kiểm tra IELTS da Nang

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra được giao bằng máy tính được tổ chức tại một trung tâm thi thử vào một ngày cố định.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Ngày kiểm tra

Trung tâm thi thử IDP IELTS DA Nang cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy và máy tính.

Ngày kiểm tra là:

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Da Nang exam schedule

IDP Da Nang Exam Schedule

The International English Language Testing System, or IELTS, is a test that is taken by those who wish to study in an English-speaking country, or who need to prove their English proficiency for work or immigration purposes. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations.

The IELTS test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a trained IELTS examiner.

The IELTS test is offered in two versions – Academic and General Training. The Academic version is for those who wish to study at university, while the General Training version is for those who need English for work or immigration purposes.

The IDP Da Nang Exam Schedule is as follows:

Test Date: Saturday, 12th November 2016

Time: 8:30am – 12:00pm

Venue: IDP Da Nang, 12 Pham Ngu Lao Street, Da Nang

To register for the IELTS test, please visit the IDP IELTS website.

IELTS Da Nang is now open for registration!

The IDP IELTS Da Nang Test Centre is now open for registrations. The first IELTS test date is on Saturday, 28th September 2022.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is accepted as evidence of English language proficiency for study, work and migration.

IELTS tests academic and general training module.

The academic module is for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to migrate to an English-speaking country.

The general training module is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is available in two test formats:

Paper-based test

Computer-delivered test

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both test formats.

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022

Test Format

IELTS Da Nang Test Centre

Paper-based test

The paper-based test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is held in a test centre on a fixed date.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Test Dates

The IDP IELTS Da Nang Test Centre offers both paper-based and computer-delivered IELTS tests.

The test dates are:

Saturday, 28th September 2022

Saturday, 5th October 2022

Saturday, 12th October 2022

Saturday, 19th October 2022

Saturday, 26th October 2022