Blog

Lịch IELTS – IELTS calendar

(English below)

Lịch IELTS

Nếu bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS, điều quan trọng là phải nhận thức được lịch IELTS. Điều này sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho lịch học học của bạn và biết khi nào kỳ thi. Lịch IELTS được phát hành mỗi năm và có sẵn trên trang web của IELTS.

Lịch IELTS là một công cụ quan trọng cho bất kỳ ai làm bài kiểm tra IELTS. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về thời điểm thi thử được cung cấp và thời hạn đăng ký.

thi thử IELTS được cung cấp bốn lần một năm, vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 11. Lịch IELTS cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về khi mỗi bài kiểm tra được cung cấp. Thời hạn đăng ký cũng được liệt kê trên lịch.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc cao đẳng. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Lịch IELTS cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về ngày thi thử và thời hạn cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Lịch IELTS cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về thời điểm thi thử được cung cấp ở mỗi quốc gia.

Lịch IELTS là một công cụ quan trọng cho bất kỳ ai làm bài kiểm tra IELTS. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về thời điểm thi thử được cung cấp và thời hạn đăng ký. Lịch IELTS là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS calendar

If you are planning to take the IELTS exam, it is important to be aware of the IELTS calendar. This will help you plan your study schedule and know when the exam is. The IELTS calendar is released each year and is available on the IELTS website.

The IELTS calendar is an important tool for anyone taking the IELTS test. It provides a clear overview of when the test is offered and the deadlines for registration.

The IELTS test is offered four times a year, in January, April, July and November. The IELTS calendar provides a clear overview of when each test is offered. The deadlines for registration are also listed on the calendar.

The IELTS test is divided into two parts, the Academic and the General Training. The Academic test is for those who want to study at a university or college. The General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS calendar provides a clear overview of the test dates and deadlines for both the Academic and General Training tests.

The IELTS test is offered in over 140 countries around the world. The IELTS calendar provides a clear overview of when the test is offered in each country.

The IELTS calendar is an important tool for anyone taking the IELTS test. It provides a clear overview of when the test is offered and the deadlines for registration. The IELTS calendar is a valuable resource for anyone preparing for the IELTS test.