Blog

Lịch IELTS 2021 – IELTS Calendar 2021

(English below)

Lịch IELTS 2021

Lịch IELTS 2021 là một cách tuyệt vời để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình. Nó được đóng gói với thông tin về các ngày thử nghiệm, trung tâm thử nghiệm và phí kiểm tra khác nhau. Thêm vào đó, nó cũng bao gồm các mẹo hàng đầu về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn.

Lịch IELTS 2021

Lịch IELTS cung cấp thông tin về ngày thi thử IELTS sắp tới trên toàn thế giới. thi thử IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia.

Nếu bạn đang nghĩ về việc thực hiện bài kiểm tra IELTS, bạn có thể sử dụng lịch IELTS để tìm ngày kiểm tra thuận tiện cho bạn. Chỉ cần chọn quốc gia của bạn và sau đó chọn tháng bạn muốn làm bài kiểm tra.

Bạn cũng có thể sử dụng lịch IELTS để tìm hiểu về ngày thi thử đặc biệt, chẳng hạn như IELTS cho thị thực và nhập cư Vương quốc Anh (UKVI) hoặc các kỹ năng sống của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là như nhau bất kể ngày nào bạn chọn. Tuy nhiên, bạn có thể được giảm giá nếu bạn đăng ký sớm hoặc nếu bạn là sinh viên.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng cách thực hiện các bài kiểm tra thực hành và nghiên cứu tài liệu IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bạn sẽ cần phải lấy tất cả bốn phần để có được điểm IELTS của mình.

Các phần đọc và viết là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung. Tuy nhiên, các phần nghe và nói là khác nhau.

Phần nghe của bài kiểm tra IELTS dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Phần nói cũng dài 30 phút và được chia thành ba phần.

Phần 1 là một cuộc trò chuyện với giám khảo về các chủ đề hàng ngày.

Phần 2 là một độc thoại, chẳng hạn như một cuộc nói chuyện hoặc một bài thuyết trình.

Phần 3 là một cuộc thảo luận hai chiều với giám khảo về các chủ đề được đề cập trong Phần 2.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thi thử IELTS trên trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Calendar 2021

The IELTS Calendar 2021 is a great way to help you prepare for your IELTS test. It is packed with information on the different test dates, test centres and test fees. Plus, it also includes top tips on how to prepare for your IELTS test.

IELTS Calendar 2021

The IELTS Calendar provides information on upcoming IELTS test dates around the world. The IELTS test is offered up to four times a month in over 140 countries.

If you’re thinking about taking the IELTS test, you can use the IELTS Calendar to find a test date that’s convenient for you. Simply select your country and then choose the month you’d like to take the test.

You can also use the IELTS Calendar to find out about special test dates, such as IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI) or IELTS Life Skills.

The IELTS test fee is the same regardless of which test date you choose. However, you may be able to get a discount if you register early or if you’re a student.

Once you’ve registered for the IELTS test, you’ll need to prepare for the test by taking practice tests and studying the IELTS material.

The IELTS test is divided into two parts: the Academic test and the General Training test. The Academic test is for people who want to study at a university or college, while the General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. You’ll need to take all four sections to get your IELTS score.

The Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training tests. However, the Listening and Speaking sections are different.

The Listening section of the IELTS test is 30 minutes long and has 40 questions. The Speaking section is also 30 minutes long and is divided into three parts.

Part 1 is a conversation with the examiner about everyday topics.

Part 2 is a monologue, such as a talk or a presentation.

Part 3 is a two-way discussion with the examiner on the topics covered in Part 2.

You can find more information about the IELTS test on the IELTS website.