Blog

Lệ phí thi IELTS ở iig – IELTS test fee in IEG

(English below)

Lệ phí thi IELTS ở iig

Phí kiểm tra IELTS:

Phí kiểm tra IELTS là chi phí thực hiện bài kiểm tra đào tạo học thuật hoặc đào tạo chung của IELTS. Phí kiểm tra IELTS là $ 315. Phí kiểm tra IELTS được thanh toán khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm chi phí của bài kiểm tra IELTS, Quản lý thử nghiệm IELTS và các tài liệu thử nghiệm IELTS. Phí kiểm tra IELTS không bao gồm chi phí của khóa học chuẩn bị thử nghiệm IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi làm bài kiểm tra. Phí kiểm tra IELTS được đặt bởi Trung tâm thi thử IELTS và thường là khoảng 150 bảng. Tuy nhiên, có một số cách để giảm phí kiểm tra IELTS.

Phí kiểm tra IELTS có thể được giảm bằng cách làm bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử IELTS cung cấp giảm giá. Ví dụ, Trung tâm kiểm tra IELTS tại Đại học Leeds cung cấp giảm giá 20% cho phí kiểm tra IELTS cho các sinh viên lần đầu tiên làm bài kiểm tra.

Ngoài ra, phí kiểm tra IELTS có thể được giảm bằng cách làm bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử IELTS nằm ở một quốc gia nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn. Ví dụ, Trung tâm thi thử IELTS ở Malaysia nằm ở một quốc gia nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn ở Anh và kết quả là, phí kiểm tra IELTS cũng thấp hơn.

Cuối cùng, phí kiểm tra IELTS có thể được giảm bằng cách làm bài kiểm tra tại Trung tâm kiểm tra IELTS cung cấp gói thanh toán. Ví dụ, Trung tâm kiểm tra IELTS tại Đại học Leeds cung cấp một kế hoạch thanh toán, theo đó phí kiểm tra IELTS có thể được thanh toán theo từng đợt.

Tóm lại, phí kiểm tra IELTS là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi làm bài kiểm tra. Có một số cách để giảm phí kiểm tra IELTS, chẳng hạn như làm bài kiểm tra tại Trung tâm kiểm tra IELTS cung cấp giảm giá hoặc nằm ở một quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test fee in IEG

IELTS test fee:

The IELTS test fee is the cost of taking the IELTS academic or general training test. The IELTS test fee is $315. The IELTS test fee is paid when you register for the IELTS test.

The IELTS test fee covers the cost of the IELTS test, the IELTS test administration, and the IELTS test materials. The IELTS test fee does not cover the cost of the IELTS test preparation course.

The IELTS test fee is one of the most important factors to consider when taking the test. The IELTS test fee is set by the IELTS test centre and is usually around £150. However, there are a number of ways to reduce the IELTS test fee.

The IELTS test fee can be reduced by taking the test at an IELTS test centre that offers a discount. For example, the IELTS test centre at the University of Leeds offers a 20% discount on the IELTS test fee for students who are taking the test for the first time.

Additionally, the IELTS test fee can be reduced by taking the test at an IELTS test centre that is located in a country where the cost of living is lower. For example, the IELTS test centre in Malaysia is located in a country where the cost of living is lower than in the UK, and as a result, the IELTS test fee is also lower.

Finally, the IELTS test fee can be reduced by taking the test at an IELTS test centre that offers a payment plan. For example, the IELTS test centre at the University of Leeds offers a payment plan whereby the IELTS test fee can be paid in instalments.

In conclusion, the IELTS test fee is an important factor to consider when taking the test. There are a number of ways to reduce the IELTS test fee, such as taking the test at an IELTS test centre that offers a discount or that is located in a country where the cost of living is lower.