Blog

Lấy kết quả thi IELTS – Take the IELTS test results

(English below)

Lấy kết quả thi IELTS

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS? Bạn có muốn biết kết quả kiểm tra IELTS của bạn sẽ có ý nghĩa gì đối với bạn không?

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập học và nhập cư của trường đại học.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9. 9 ban nhạc đại diện cho các cấp độ thành thạo tiếng Anh khác nhau, từ người không sử dụng (điểm ban nhạc 1) đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9).

Bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi trong số 4 phần của bài kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra thử nghiệm, trong khi các phần khác được hoàn thành trên máy tính.

Điểm tổng thể của bạn là trung bình điểm số của bạn trên 4 phần của bài kiểm tra.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong 2 năm. Sau khi bạn nhận được kết quả của mình, bạn có thể chọn kiểm tra lại nếu bạn muốn cải thiện điểm số của mình.

Vì vậy, kết quả kiểm tra IELTS của bạn có ý nghĩa gì đối với bạn?

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS để nhập học đại học, điểm số của bạn có thể sẽ cần phải đáp ứng một yêu cầu tối thiểu nhất định. Các trường đại học thường xuất bản phạm vi điểm IELTS mà họ chấp nhận cho mục đích nhập học.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích nhập cư, điểm số của bạn sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu do quốc gia bạn đang nhập cư. Ví dụ, chính phủ Canada yêu cầu điểm IELTS tối thiểu là 7 cho hầu hết các chương trình nhập cư kinh tế.

Dù lý do của bạn để làm bài kiểm tra IELTS, kết quả của bạn sẽ cho bạn một dấu hiệu tốt về trình độ tiếng Anh của bạn. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn một mục tiêu để hướng tới nếu bạn cần cải thiện điểm số của mình.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc làm bài kiểm tra IELTS, hoặc nếu bạn đã làm bài kiểm tra và muốn biết kết quả của bạn có nghĩa là gì, bài viết này là dành cho bạn.

Bạn có thể đã thấy kết quả kiểm tra IELTS trước đây. Họ là một tài liệu lớn, màu đỏ, chính thức xác nhận điểm IELTS của bạn. Nhưng chúng thực sự có nghĩa là gì?

Kết quả kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần được cho điểm từ 0-9, với 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất.

Điểm tổng thể của bạn là trung bình của bốn điểm thành phần của bạn và được làm tròn đến toàn bộ hoặc một nửa băng tần gần nhất.

Vì vậy, kết quả kiểm tra IELTS thực sự cho bạn biết điều gì?

Điểm nghe và đọc của bạn là một thước đo về việc bạn hiểu tiếng Anh tốt như thế nào khi nó nói hoặc viết. Họ tính đến những thứ như ngữ pháp, từ vựng và sự gắn kết tổng thể của văn bản.

Điểm viết và nói của bạn là một thước đo về mức độ bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Họ tính đến những thứ như ngữ pháp, từ vựng, lưu loát và gắn kết.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm sau ngày kiểm tra. Sau đó, họ hết hạn và bạn sẽ cần phải kiểm tra lại nếu bạn muốn sử dụng lại chúng.

Kết quả kiểm tra IELTS được sử dụng bởi nhiều tổ chức, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư. Họ là một cách đánh giá mức độ tiếng Anh của bạn, vì vậy nếu bạn cần chứng minh các kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy làm bài kiểm tra IELTS là một lựa chọn tốt.

Tags: IELTS

 


 

Take the IELTS test results

Are you looking to take the IELTS test? Do you want to know what your IELTS test results will mean for you?

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency for university admission and immigration purposes.

IELTS test results are reported on a 9-band scale. The 9 bands represent different levels of English language proficiency, from non-user (band score 1) to expert (band score 9).

You will receive a score for each of the 4 sections of the IELTS test: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted face-to-face with a test examiner, while the other sections are completed on a computer.

Your Overall Band Score is the average of your scores on the 4 sections of the test.

IELTS test results are valid for 2 years. After you receive your results, you can choose to retake the test if you want to improve your score.

So, what do your IELTS test results mean for you?

If you are taking the IELTS test for university admission, your score will likely need to meet a certain minimum requirement. Universities typically publish the IELTS score range that they accept for admission purposes.

If you are taking the IELTS test for immigration purposes, your score will need to meet the minimum requirement set by the country you are immigrating to. For example, the Canadian government requires a minimum IELTS score of 7 for most economic immigration programs.

Whatever your reason for taking the IELTS test, your results will give you a good indication of your English language proficiency. They will also give you a goal to work towards if you need to improve your score.

If you are thinking of taking the IELTS test, or if you have already taken the test and want to know what your results mean, this article is for you.

You’ve probably seen the IELTS test results before. They’re the big, red, official-looking documents that confirm your IELTS score. But what do they actually mean?

The IELTS test results are made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is given a score from 0-9, with 0 being the lowest and 9 being the highest.

Your Overall Band Score is an average of your four component scores, and is rounded to the nearest whole or half band.

So, what do the IELTS test results actually tell you?

Your Listening and Reading scores are a measure of how well you understand English when it’s spoken or written. They take into account things like grammar, vocabulary and the overall coherence of the text.

Your Writing and Speaking scores are a measure of how well you can communicate in English. They take into account things like grammar, vocabulary, fluency and coherence.

The IELTS test results are valid for two years after the date of the test. After that, they expire and you’ll need to retake the test if you want to use them again.

The IELTS test results are used by a variety of organisations, including universities, employers and immigration authorities. They’re a widely recognised way of assessing your level of English, so if you need to prove your English skills, taking the IELTS test is a good option.