Blog

Lấy chứng chỉ IELTS – Get IELTS certificate

(English below)

Lấy chứng chỉ IELTS

Nếu bạn muốn học ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn sẽ cần làm bài kiểm tra IELTS để chứng minh các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về bài kiểm tra IELTS, cách chuẩn bị cho nó và làm thế nào để có được điểm số bạn cần.

Nếu bạn muốn học tại một quốc gia nói tiếng Anh, bạn sẽ cần tham gia kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). Kỳ thi này được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và được hơn 10.000 tổ chức chấp nhận. IELTS được thiết kế để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn trên cả bốn kỹ năng: nghe, đọc, viết và nói.

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho các ứng viên muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức sau trung học, hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Mô-đun đào tạo chung dành cho các ứng viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm bài kiểm tra để làm việc, đào tạo hoặc các mục đích khác.

Có bốn phần cho kỳ thi IELTS: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và đọc là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Các phần viết và nói là khác nhau.

Phần nghe bao gồm bốn phần. Mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành phần này.

Phần đọc bao gồm ba phần. Mỗi phần có 13-14 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo về biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ 2 là một bài luận. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần nói bao gồm ba phần. Phần 1 là một cuộc phỏng vấn. Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân. Phần 2 là một độc thoại. Bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và được yêu cầu nói trong hai phút. Phần 3 là một cuộc thảo luận. Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần này.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa. Phần nói có thể được hoàn thành vào cùng ngày với các phần khác, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau.

Kỳ thi IELTS được xếp loại theo thang điểm chín. Các ban nhạc dao động từ không phải người dùng (điểm ban nhạc 0) đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9). Mỗi ban nhạc được chia thành hai nhóm phụ.

Nếu bạn muốn nhận chứng chỉ IELTS, bạn sẽ cần ghi ít nhất điểm số ban nhạc là 6.0. Đây là điểm tối thiểu cần thiết cho hầu hết các trường đại học và cao đẳng.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh. Bài kiểm tra được thiết kế để công bằng cho tất cả các người làm bài kiểm tra, bất kể quốc tịch hay trình độ tiếng Anh của họ.

IELTS là một kỳ thi đầy thách thức, nhưng nó cũng là một kỳ thi có thể đạt được. Với sự chuẩn bị đủ, bạn có thể đạt được điểm số bạn cần để vào trường đại học hoặc chương trình bạn chọn.

Tags: IELTS

 


 

Get IELTS certificate

If you want to study in an English-speaking country, you will need to take the IELTS test to prove your English language skills. In this article, we will tell you everything you need to know about the IELTS test, how to prepare for it and how to get the score you need.

If you want to study in an English-speaking country, you will need to take the International English Language Testing System (IELTS) exam. This exam is offered in over 140 countries and is accepted by over 10,000 institutions. IELTS is designed to test your English language proficiency across all four skills: listening, reading, writing, and speaking.

The IELTS exam is divided into two versions: the Academic module and the General Training module. The Academic module is for candidates who want to study at a university or post-secondary institution, or who want to join a professional organization. The General Training module is for candidates who want to migrate to an English-speaking country or who need to take the test for work, training, or other purposes.

There are four parts to the IELTS exam: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are the same for both versions of the exam. The writing and speaking sections are different.

The listening section consists of four sections. Each section has 10 questions. You will have 40 minutes to complete this section.

The reading section consists of three sections. Each section has 13-14 questions. You will have 60 minutes to complete this section.

The writing section consists of two tasks. Task 1 is a report about a graph, chart, or table. You will have 20 minutes to complete this task. Task 2 is an essay. You will have 40 minutes to complete this task.

The speaking section consists of three parts. Part 1 is an interview. You will be asked questions about yourself. Part 2 is a monologue. You will be given a topic and asked to speak for two minutes. Part 3 is a discussion. You will be asked questions about the topic in Part 2. You will have 11-14 minutes to complete this section.

IELTS is a paper-based test. The listening, reading, and writing sections are completed on the same day, with no breaks in between. The speaking section can be completed on the same day as the other sections, or up to seven days before or after.

The IELTS exam is graded on a nine-band scale. The bands range from non-user (band score 0) to expert (band score 9). Each band is subdivided into two sub-bands.

If you want to get an IELTS certificate, you will need to score at least a band score of 6.0. This is the minimum score required for most universities and colleges.

IELTS is a fair and reliable test of English language proficiency. The test is designed to be fair to all test-takers, regardless of their nationality or level of English.

IELTS is a challenging exam, but it is also an achievable one. With enough preparation, you can achieve the score you need to get into the university or program of your choice.