Blog

Lấy bảng điểm IELTS idp – Get IELTS IDP transcript

(English below)

Lấy bảng điểm IELTS idp

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn thành phần được thực hiện trong cùng một ngày, từng ngày một.

Bạn sẽ nhận được biểu mẫu Báo cáo thử nghiệm IELTS sẽ cung cấp cho bạn điểm IELTS của bạn cho mỗi trong bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể cần một bảng điểm IELTS. Có lẽ bạn cần nó cho mục đích nhập cư, hoặc bạn muốn sử dụng nó để áp dụng cho các trường đại học hoặc cao đẳng. Dù lý do là gì, điều quan trọng là phải biết cách lấy bảng điểm IELTS của bạn.

Bước đầu tiên là liên hệ với trung tâm thi thử nơi bạn đã làm bài kiểm tra IELTS của bạn. Bạn sẽ cần cung cấp cho họ tên đầy đủ, ngày sinh và ngày kiểm tra. Sau đó, họ sẽ có thể tìm kiếm hồ sơ của bạn và cung cấp cho bạn một bảng điểm.

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS của mình hơn hai năm trước, bạn sẽ cần liên hệ với Hội đồng Anh hoặc IELTS Australia. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn một bản sao bảng điểm của bạn với một khoản phí.

Khi bạn có bảng điểm IELTS của mình, bạn có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để đăng ký nhập cư vào các quốc gia như Canada, Úc và Vương quốc Anh. Bạn cũng có thể sử dụng nó để áp dụng cho các trường đại học và cao đẳng trên khắp thế giới.

Nếu bạn cần bảng điểm IELTS, điều tốt nhất cần làm là liên hệ với trung tâm thi thử nơi bạn đã làm bài kiểm tra IELTS của mình. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn một bản sao bảng điểm của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Get IELTS IDP transcript

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four components are taken on the same day, one after the other.

You will receive an IELTS Test Report Form which will give you your IELTS score for each of the four components – Listening, Reading, Writing and Speaking.

There are many reasons why you might need an IELTS transcript. Perhaps you need it for immigration purposes, or you want to use it to apply to universities or colleges. Whatever the reason, it’s important to know how to get your IELTS transcript.

The first step is to contact the test centre where you took your IELTS test. You will need to provide them with your full name, date of birth and test date. They will then be able to search for your records and provide you with a transcript.

If you took your IELTS test more than two years ago, you will need to contact the British Council or IELTS Australia. They will be able to provide you with a copy of your transcript for a fee.

Once you have your IELTS transcript, you can use it for a variety of purposes. For example, you can use it to apply for immigration to countries such as Canada, Australia and the UK. You can also use it to apply to universities and colleges around the world.

If you need an IELTS transcript, the best thing to do is to contact the test centre where you took your IELTS test. They will be able to provide you with a copy of your transcript.