Blog

Kỳ thi IELTS 2023 – IELTS 2023 exam

(English below)

Kỳ thi IELTS 2023

Kỳ thi IELTS 2023 là một bài kiểm tra quan trọng cho các sinh viên muốn học ở các quốc gia nói tiếng Anh. Kỳ thi IELTS được thực hiện bởi hơn hai triệu người mỗi năm. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Kỳ thi IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS 2023 chỉ quanh quẩn, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị càng tốt! Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn kiểm tra IELTS năm nay:

1. Làm quen với định dạng kỳ thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25% điểm tổng thể của bạn.

2. Biết hệ thống tính điểm IELTS

Bài kiểm tra IELTS được ghi trên thang điểm 9, với 9 là điểm số cao nhất có thể. Điểm của bạn sẽ dựa trên hiệu suất của bạn trong mỗi bốn phần của kỳ thi.

3. Thực hành, thực hành, thực hành!

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có một số tài nguyên trực tuyến cung cấp các bài kiểm tra thực hành IELTS, vì vậy hãy tận dụng chúng!

4. Thời gian của chính mình

Hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với giới hạn thời gian cho mỗi phần của kỳ thi IELTS. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc bản thân trong kỳ thi và đảm bảo bạn có đủ thời gian để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.

5. Giữ bình tĩnh

Đó là điều bình thường để cảm thấy lo lắng vào ngày thi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ trong tay. Hãy nhớ rằng, bạn đã chuẩn bị tốt và bạn sẽ cố gắng hết sức!

Tags: IELTS

 


 

IELTS 2023 exam

IELTS 2023 exam is an important exam for students who want to study in English-speaking countries. The IELTS exam is taken by over two million people each year. The IELTS exam is divided into four parts: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The IELTS exam is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for people who want to study at university, and the General Training version is for people who want to work or train in an English-speaking country.

IELTS 2023 is just around the corner, and we want to make sure you are as prepared as possible! Here are our top tips to help you ace the IELTS exam this year:

1. Get familiar with the IELTS exam format

The IELTS exam consists of four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25% of your overall score.

2. Know the IELTS scoring system

The IELTS exam is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score possible. Your score will be based on your performance in each of the four sections of the exam.

3. Practice, practice, practice!

The best way to prepare for the IELTS exam is to practice as much as possible. There are a number of online resources that offer IELTS practice tests, so take advantage of them!

4. Time yourself

Make sure you are familiar with the time limits for each section of the IELTS exam. This will help you pace yourself during the exam and ensure you have enough time to complete all tasks.

5. Stay calm

It is normal to feel nervous on the day of the exam, but try to stay calm and focus on the task at hand. Remember, you have prepared well and you will do your best!