Blog

Kiểm tra trình độ tiếng anh british council – Check English level British Council

(English below)

Kiểm tra trình độ tiếng anh british council

Bạn đang có kế hoạch học tiếng Anh ở Anh? Hoặc có thể bạn đã học nhưng muốn đảm bảo trình độ của bạn đủ tốt cho trường đại học hoặc công việc? Dù bằng cách nào, Hội đồng Anh có thể giúp bạn kiểm tra cấp độ của bạn với bài kiểm tra cấp độ trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Bài kiểm tra cấp độ của chúng tôi được thiết kế để đánh giá mức độ tiếng Anh của bạn trong nhiều tình huống khác nhau, cả được viết và nói. Bạn sẽ được kiểm tra về ngữ pháp, vốn từ vựng, đọc, nghe và viết. Bài kiểm tra mất khoảng 30 phút để hoàn thành và bạn sẽ nhận được kết quả của mình ngay lập tức.

Nếu bạn không chắc chắn mức nào phù hợp với bạn, hãy xem các mô tả cấp độ của chúng tôi. Họ sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về loại điều bạn sẽ có thể làm ở mỗi cấp độ.

Vậy tại sao không thử bài kiểm tra của chúng tôi? Đó là nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí. Và nó có thể là bước đầu tiên trên hành trình thành công của bạn bằng tiếng Anh.

Nếu bạn muốn biết trình độ tiếng Anh của mình, Hội đồng Anh cung cấp một bài kiểm tra trực tuyến miễn phí. Bài kiểm tra nhanh chóng và dễ thực hiện – và bạn sẽ nhận được kết quả của mình ngay lập tức.

Bài kiểm tra có 50 câu hỏi và bạn sẽ cần trả lời tất cả chúng để có được kết quả của bạn. Các câu hỏi kiểm tra ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng đọc của bạn. Bài kiểm tra mất khoảng 30 phút để hoàn thành.

Khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi kỹ năng. Bạn cũng sẽ được cấp một cấp độ – từ A1 (người mới bắt đầu) đến C2 (thành thạo).

Nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình, đừng lo lắng! Bài kiểm tra được thiết kế để cho bạn thấy những gì bạn cần làm. Bạn có thể làm bài kiểm tra bao nhiêu lần tùy thích, và bạn sẽ luôn nhận được những câu hỏi mới, vì vậy bạn có thể tiếp tục cải thiện điểm số của mình.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Kiểm tra cấp độ tiếng Anh của bạn ngay hôm nay!

Tags: British Council, Tiếng Anh, IELTS

 


 

Check English level British Council

Are you planning to study English in the UK? Or maybe you’re already studying but want to make sure your level is good enough for university or work? Either way, the British Council can help you check your level with our free online level test.

Our level test is designed to assess your level of English in a variety of situations, both written and spoken. You’ll be tested on your grammar, vocabulary, reading, listening and writing skills. The test takes around 30 minutes to complete and you’ll get your results straight away.

If you’re not sure which level is right for you, take a look at our level descriptions. They’ll give you an idea of the type of things you’ll be able to do at each level.

So why not give our test a try? It’s quick, easy and free. And it could be the first step on your journey to success in English.

If you want to know your level of English, the British Council offers a free online test. The test is quick and easy to do – and you’ll get your results straight away.

The test has 50 questions, and you’ll need to answer all of them in order to get your results. The questions test your grammar, vocabulary and reading skills. The test takes around 30 minutes to complete.

When you’ve finished the test, you’ll be given a score from 1 to 9 for each skill. You’ll also be given a level – from A1 (beginner) to C2 (proficient).

If you’re not happy with your score, don’t worry! The test is designed to show you what you need to work on. You can take the test as many times as you like, and you’ll always get new questions, so you can keep improving your score.

So what are you waiting for? Test your English level today!